Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Det går ingen klar grense mellom dårlige sosiale ferdigheter og autisme. Gutter har oftere sosiale vansker enn jenter.

Maj-Britt Posserud. Foto Jan Kåre Wilhelmsen

Autisme og Aspergers syndrom kjennetegnes ved en grunnleggende mangel på interesse for sosial omgang og/eller manglende sosialt skjønn. Forekomsten av ulike former for autisme er økende, også i Norge. Hovedårsaken er endrede diagnosekriterier, men også andre faktorer, som det at både fagfolk og andre har mer kunnskap om tilstanden. Maj-Britt Posserud ved Regionsenteret for barn og unges psykiske helse har studert forekomst av sosiale vansker blant barn som deltar i Barn i Bergen-prosjektet.

– Våre funn indikerer at det ikke er noe klart skille mellom dårlige sosiale ferdigheter og autisme, men en gradvis overgang. Dette har betydning for hvordan man vurderer og oppfatter autisme. Små forskjeller i hvor man setter skillet mellom normal sosial fungering og autisme kan gi betydelige utslag når forekomsten av autisme beregnes, og kan også ha betydning for om man vurderer en diagnose innenfor autismespekteret eller ikke, sier Posserud.

Avhandlingen viser at gutter oftere har sosiale vansker enn jenter, men dette kan skyldes at det er lettere å kjenne igjen vanskene hos guttene. Et sentralt funn er at både foreldre og lærere er viktige for å avdekke autismesymptomer hos barn. Posseruds studier viser at noen barn ble fanget opp kun etter lærerinformasjon, andre kun etter opplysninger fra foreldrene.

Posserud forsvarte avhandlingen Epidemiology of autism spectrum disorders for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 21.8. 2008.

Anbefalte artikler