Nødvendig bok om postpartumblødning

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  B-Lynch, C

  Keith, LG

  Lalonde, AB

  A textbook of postpartum hemorrhage

  A comprehensive guide to evaluation, management and surgical intervention. 468 s, tab, ill. Dumfriesshire: Sapiens Publishing, 2006. Pris GBP 39

  ISBN 978-0-9552282-1-6

  Tallene er ufattelige: Hvert minutt året rundt dør en kvinne av svangerskap og fødsel, 529 000 årlig (1). Den geografiske og sosiale ulikheten er veldokumentert og velkjent. Ved årtusenskiftet var 95 % av dødsfallene jevnt fordelt mellom Asia og Afrika. Postpartumblødning var dødsårsaken i en firedel av tilfellene. Det fryktelige er for det første at de fleste dødsfallene kan hindres, for det andre at de blir uvirkelig statistikk.

  Uvirkelig er derimot ikke de sjeldne, men uhyre dramatiske situasjonene vi kan stå overfor også på norske fødeavdelinger. Alvorlig postpartumblødning er sannsynligvis den tilstanden der nestenkatastrofene er hyppigst. Det er enkeltsituasjoner vi som fødselsleger bærer med oss i årevis. Det griper alvorlig inn i en kvinnes liv at livmoren fjernes på vital indikasjon fordi blødningen ikke lar seg stoppe på annen måte, når hun ønsker seg flere barn. Teoretisk kunnskap og operativ ferdighet er en forutsetning også her for å kunne behandle de truende situasjonene som kan oppstå: atoniske blødninger, skader i fødselskanalen, fastsittende placenta, hemofili, disseminert intravaskulær koagulasjon. Dette er en arena for tverrfaglig samarbeid – jordmødre, fødselsleger, anestesi, operasjonsstue, laboratorier, blodbank – og der de mest erfarne må på banen, mye kan stå på spill.

  Både The International Confederation of Midwives (ICM) og The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) har engasjert seg sterkt i kampen for behandling av postpartumblødningene. En forståelse av fødselens tredje stadium – etter at barnet er født – og forebygging av de store, dramatiske blødningene er nødvendig for å bringe de uhyggelige dødstallene ned.

  Her gis en bred og meget god oversikt over problemet, demografisk og logistisk. Forfatterne drøfter på en praktisk og oversiktlig måte de medikamenter som er aktuelle: oksytocin, prostaglandin, methergin, misoprostol og rekombinert aktivert faktor VII. Fordeler og ulemper drøftes. Dette er også boken å konsultere i en klinisk vanskelig situasjon der intrauterin tamponade, ballongkateter, embolisering, B-Lynch-sutur, ligering av a. iliaca eller peripartal hysterektomi kan bli aktuelt. Presentasjonene er klare og brukervennlige. Vanskeligheten i valg av metode blir å balansere mellom konservative teknikker som viser seg ineffektive mens blødningen fortsetter og risikoen for intravaskulær koagulering øker, og beslutningen om den livreddende hysterektomi. Men, som Thomas F. Baskett summarisk avslutter sin gjennomgang av peripartal hysterektomi: «Such is the art of obstetric judgement in trying circumstances» (s. 315).

  Teksten har 117 forfattere og er delt i ti avsnitt og 53 kapitler. Gjentakelser er uunngåelige, men her er de nødvendige. Redaktørene har fungert som redaktører og ikke bare som mellomledd mellom forfatterne og forlag. Teksten kan med fordel leses som et hele, men mange vil, i hvert fall først, slå opp i de enkeltkapitler de trenger, der og da. En logisk oppbygging og et godt register gjør dette mulig. Illustrasjonene er gode.

  Sykehus- og avdelingsbiblioteker må ha denne. Jeg vil også anbefale den sterkt til leger som arbeider med fødselshjelp. Prisen er forbløffende lav for en bok av denne typen, det skyldes først og fremst at forfattere og forlag har arbeidet på ikke-profitbasis. Boken er også gratis tilgjengelig på forlagets hjemmeside (2). I undervisning av spesialistkandidater er den en gullgruve for fremlegg og diskusjon av et så sentralt obstetrisk tema som blødning under og etter fødselen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media