En samlet forståelse av psyke og kropp

Ann  Færden,, Sidsel  Gilbert Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1707.

I Tidsskriftet nr. 15/2008 s. 1707 er det feil byline på fotoet. Riktig skal være: Foto Dag T. Hanoa

Anbefalte artikler