Hans-Jacob Haga Om forfatteren
Artikkel

Et legemiddel under utprøving reduserer smerte hos pasienter med artrose sammenliknet med placebo.

Artrose er en revmatisk sykdom med stadig økende prevalens, sannsynligvis knyttet til økende levealder. De typiske symptomene er leddsmerte, stivhet og redusert funksjon. De vanligste lokalisasjonene er knær og hender. Den medisinske behandling utgjøres hovedsakelig av paracetamol og ikke-steroide antiinflammatoriske midler, men fysioterapi, ergoterapi og kirurgi er også sentrale elementer i behandlingen.

I en ny studie har Tore Kvien og medarbeidere undersøkt CRx-102 i behandlingen av smerte ved artrose i hendene (1). CRx-102 er en kombinasjon av lavdose prednisolon (3 mg) og 200 eller 400 mg dipyridamol. Studien var en fase 2-studie utført ved fire revmatologiske sentre i Norge, og hadde en blindet, randomisert og placebokontrollert design med 83 pasienter i alderen 30 – 70 år. Dipyridamoldosen ble gradvis trappet opp fra 100 mg x 2 til 200 mg x 2 i løpet av den første uken, mens prednisolondosen var stabil (2 + 1 mg daglig).

Etter 42 dagers behandlingsperiode viste CRx-102 seg å være signifikant bedre enn placebo mot smerte (–14,2 mot – 4,0 på Australian/Canadian Osteoarthritis Hand Index, AUSCAN), og for klinisk relevante endepunkter som leddsmerte (–18,6 mot – 6,3 på VAS-skala) og pasientens globale VAS (–15,9 mot – 4,2). Hyppigste bivirkning var hodepine i behandlingsperioden, observert hos 52 %.

Prekliniske farmakologiske studier tyder på at dipyridamol selektivt forsterker prednisolons antiinflammatoriske og immunmodulerende effekt. Denne studien bekrefter hypotesen om at det er en vesentlig inflammatorisk komponent ved artrose, og at kombinasjonen av prednisolon og dipyridamol har biologiske effekter som går utover effekten for hvert av disse medikamentene.

Anbefalte artikler