Artikkel

Fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

I brev til helseministeren, justisministeren, Stortingets helse- og omsorgskomité, Stortingets justiskomité og partienes gruppeledere på Stortinget har Legeforeningen gjentatt sitt syn på forslaget til ny organisering av nødmeldetjenesten. Justisdepartementet har fremlagt Stortingsmelding 22 (2007 – 2008) Samfunnssikkerhet – Samvirke og samordning der det ble fremmet forslag om innføring av ett felles nødnummer (112) og felles nødmeldesentraler for brann, helse og politi i Norge. I den forbindelse har Legeforeningen mottatt brev fra leder av R-AMK forum (regionalt AMK-forum) som gir uttrykk for fagmiljøets store bekymring for konsekvensene av forslagene. R-AMK forum har bedt Legeforeningen engasjere seg for å få fram fagmiljøets synspunkter. Forslagene i Stortingsmeldingen var i tråd med FENN – rapportens anbefalinger (Forenkling og Effektivisering av Nødmeldetjenesten) fra 2004 som Legeforeningen i sitt høringssvar gikk sterkt imot.

Spesialistutdanningen av leger

Som oppfølging av utredningen om spesialistutdanningen av leger har sentralstyret besluttet å be foreningen for rus- og avhengighetsmedisin utrede og fremme forslag om en ny spesialitet i rus- og avhengighets-medisin, i tråd med de eksisterende retnings¬linjer.

Sentralstyret har også bedt Norsk kirurgisk forening og spesialitetskomiteen i generell kirurgi om i samarbeid å utarbeide forslag til endrede spesialistregler og målbeskrivelse for spesialiteten generell kirurgi. Sentralstyret forutsetter at hovedspesialitet i generell kirurgi og de nåværende grenspesialiteter opprettholdes.

Norsk indremedisinsk forening og spesialitetskomiteen i indremedisin er i samarbeid bedt om å fremme forslag om endrede spesialistregler og endret målbeskrivelse for spesialiteten indremedisin. Sentralstyret forutsetter også her at hovedspesialiteten indremedisin og de eksisterende grenspesialiteter opprettholdelses.

Sekretariatet er bedt om å utrede prinsippene og forutsetningene for opprettelse av kompetanseområder. På bakgrunn av høringsdokumentet og uttalelsene skal det utarbeides et grunnlagsdokument om spesialistutdanningen av leger. Det skal også utarbeides et hefte om spesialistutdanningen av leger.

De enkelte utredninger forutsettes gjennomført før 31.12. 2008.

Anbefalte artikler