Fra møtet 21.8. 2008

Artikkel

Ny læringsplattform – nettbasert læring

Sentralstyret har vedtatt å gå til anskaffelse av ny læringsplattform for Legeforeningens nettbaserte opplæringstilbud. Legeforeningen har siden 2000 utviklet ulike webbaserte kurs, men den læringsplattformen som i dag brukes for e-læringskursene er basert på gammel teknologi og er tungvint og uhensiktsmessig. Det er innhentet tilbud på ny læringsplattform som skal legge til rette for enklere produksjon av kurs enn i dag.

Legeforeningens satsing på nettbasert læring

Legeforeningen legger opp til en bred satsing på nettbasert opplæring der både formelle og uformelle læringsaktiviteter inngår. Nettbasert læring faller naturlig inn under § 2 i vedtektene til utdanningsfond 1 der det står at fondets formål er å fremme grunn-, videre- og etterutdanningen av leger. Fondet bør spesielt tilgodese tiltak som kan bedre videre- og etterutdanningen av leger i perifere strøk av landet. Sentralstyret har sluttet seg til et strateginotat for Legeforeningens satsing på nettbasert opplæring. Det tilsettes en prosjektmedarbeider, i første omgang for en periode på to år, som skal arbeide med nettbasert læring.

Gir anledning til utstilling av medisinsk teknisk utstyr

Sentralstyret har vedtatt å endre retningslinjene for godkjenning av kurs i legers videre- og etterutdanning etter vedtak i landsstyret i mai 2008. Landsstyrets vedtak gir anledning til utstilling av medisinsk teknisk utstyr ved ett årlig arrangement i de fagmedisinske foreninger.

Urologi som egen hovedspesialitet?

Norsk urologisk forening har fremmet forslag om opprettelse av urologi som egen hovedspesialitet. Urologi er i dag en grenspesialitet under generell kirurgi, og det er foreslått at urologi skal bli en egen hovedspesialitet med krav om tre års tjeneste i generell kirurgi og tre års tjeneste ved godkjent utdanningsinstitusjon i urologi. Forslaget sendes på høring som landsstyresak til lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger, spesialforeninger, spesialitetskomiteer og spesialitetsrådet. Høringsfrist er 25.10. 2008.

Anbefalte artikler