Nye mekanismer i regulering av immunrespons

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Hemming av regulatoriske T-celler kan gi forbedret immunrespons hos pasienter med tykktarmskreft eller alvorlig blodforgiftning.

En viktig oppgave for immunforsvaret er å beskytte kroppen mot infeksjoner og bekjempe danning av kreftceller. Sheraz Yaqub ved Bioteknologisenteret i Oslo har kartlagt nye mekanismer som viser hvordan dette reguleres. Regulatoriske T-celler (Treg) har en nøkkelrolle.

– Adaptive Treg utvikles fra normale T-celler ved kronisk immunstimulering. Cellene uttrykker enzymet COX-2 og skiller ut PGE2, som igjen induserer signalmolekylet cAMP i målceller og virker immunhemmende. Pasienter med tykktarmskreft har økt nivå av Treg og PGE2 i blodet. Immunresponsen mot tumoren kan økes ved å fjerne Treg eller behandle blodcellene med COX-hemmer. Vi tror at Treg bidrar til å hemme immunresponsen mot kreftcellene lokalt i svulsten og i lymfeknutene, og at dette skjer ved hjelp av en COX-2-PGE2-avhengig mekanisme. Hemming av COX-2, og dermed Treg-aktivitet, kan kanskje bedre effekten av kreftvaksiner, som jo tar sikte på å øke immunresponsen mot kreftcellene, sier han.

Yaqub viser også at stimulering av blod med LPS, et bakterieprodukt som fører til alvorlig blodforgiftning, gir aktivering av monocytter. Cellene uttrykker COX-2 og skiller ut PGE2, som hemmer T-celler. Også her førte behandling av blodet med COX-2-hemmere til forbedret immunrespons.

Yaqub forsvarte avhandlingen Prostaglandin mediated immune modulation for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 20.6. 2008.


Regulatoriske T-celler (Treg): En undergruppe av T-lymfocytter som hemmer andre immunceller og fører til toleranse. Det finnes to hovedtyper av Treg; de naturlig forekommende Treg som modnes i thymus og beskytter mot autoimmunitet, og adaptive Treg som utvikles ved aktivering av normale T-celler i perifert blod ved visse tilstander.

COX: Enzymet cyclooksygenase. Det finnes to hovedtyper: COX-1 uttrykkes i normale celler, mens COX-2 uttrykkes ved betennelsesreaksjon og ved visse krefttyper. COX-hemmere (NSAIDs) er hyppig brukte medikamenter mot smerter og betennelse.

PGE2: Biologisk aktivt produkt av prostaglandin H2. PGE2 produseres hovedsakelig i monocytter og makrofager. Prostaglandiner dannes fra arakidonsyre i en prosess som katalyseres av enzymet cyclooksygenase (COX).

cAMP: Syklisk AMP. Et intracellulært signalmolekyl som syntetiseres fra ATP av enzymet adenylylsyklase og er viktig i en rekke biologiske prosesser.

LPS: Lipopolysakkarid. En del av ytterveggen i gramnegative bakterier. LPS er et endotoksin som kan føre til alvorlig blodforgiftning (sepsis).

Anbefalte artikler