Syrehemming eller antibiotika ved dyspepsi?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Behandling av Helicobacter pylori og syresekresjonshemming er like kostnadseffektivt og symptomlindrende ved dyspepsi.

Det er uklart om syrehemming eller utryddelse av Helicobacter pylori bør være førstelinjestrategi ved dyspepsi. Nå har forskere fra England og Canada gjennomført en randomisert multisenterstudie for å sammenlikne kostnadseffektiviteten ved testing og behandling av H pylori og syresekresjonshemming (1).

Studien omfattet 699 pasienter i alderen 18 – 65 år henvist til allmennlege for smerter i epigastriet og/eller halsbrann og uten symptomer på malignitet. Av de 343 pasientene som ble randomisert til testing for H pylori, var 29 % positive. Utryddelsesraten for infeksjonen var 78 %. 356 pasienter fikk i stedet protonpumpehemmer i 28 dager. Etter dette ble pasientene utredet og behandlet etter allmennlegens skjønn. Etter ett år var det ingen signifikant forskjell i de to gruppene med henblikk på kostnadseffektivitet eller dyspepsisymptomer.

– Studien dreier seg primært om utredningsstrategier, sier professor Jan G. Hatlebakk ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Tidligere studier viser at subgrupper av H pylori-positive dyspepsipasienter har symptomatisk nytte av eradikasjon. Man har tidligere konkludert med at testing og behandling for H pylori er regningssvarende til tross for høyere utgifter initialt, fordi forekomsten av bakterien har vært høy og symptomlindringen bedre.

– Denne studien har svakheter og er sannsynligvis for liten til å være grunnlag for konklusjoner. Det er ikke skilt mellom pasienter med brystbrann og pasienter med epigastriesmerter. For reflukspasienter vil strategien med eradikasjon være meningsløs. Fremdeles vil gastroskopi og helicobactertesting ved relevante funn være en rimelig tilnærming, sier Hatlebakk.

Anbefalte artikler