Mange nye studentmedlemmer i Oslo

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Antallet nye medlemmer som er innmeldt i Norsk medisinstudentforening (Nmf) hittil i 2008, er litt lavere enn tidligere.

I de sju første månedene i 2008 har Norsk medisinstudentforening (Nmf) fått 188 nye medlemmer i Norge og 102 nye medlemmer i utlandet. Av de nye medlemmene i Norge er det 104 ved Universitetet i Oslo. De nevnte tallene er litt lavere enn tilsvarende tall for 2007.

Hvert år er det slik at Norsk medisinstudentforening har flest innmeldinger ved Universitet i Oslo i vårsemesteret, mens det ved de øvrige tre medisinske fakultetene er flest innmeldinger i høstsemesteret. Dette henger naturlig sammen med at det ved disse tre fakultetene kun er studiestart i høstsemesteret. I hele 2007 fikk Nmf 775 nye medlemmer, hvorav 516 i Norge og 259 i utlandet. De nye medlemmene i Norge i 2007 var fordelt med 181 i Oslo, 148 i Bergen, 105 ved NTNU og 82 i Tromsø. I Oslo og i utlandet ble det innmeldt flere medlemmer i 2007 enn i 2006, mens det var en nedgang i antallet nye medlemmer i Bergen, ved NTNU og i Tromsø fra 2006 til 2007.

Stor andel fra Oslo

I de sju første månedene i 2008 stod Oslo for 55 % av de nye Nmf-medlemmene i Norge. Av de 102 nye medlemmene i utlandet er over 44 fordelt på nye medlemmer i Polen, 20 i Ungarn, 12 i Slovakia, åtte i Danmark, fem i Latvia, fire i Tsjekkia, fire i Australia, tre i Tyskland og to i øvrige land. Det nyeste studielandet er Latvia. Her er det nå 24 medisinstudenter totalt som får støtte fra Lånekassen. Antallet nye Nmf-medlemmer i utlandet er trolig noe i underkant av det antallet som er nødvendig for å opprettholde medlemstallet i utlandet på årsbasis, ettersom nærmere 300 medlemmer tar avsluttende medisinsk embetseksamen i utlandet hvert år. I de sju første månedene av 2008 har vi registrert dette for 87 medlemmer. I tillegg mister Norsk medisinstudentforening i utlandet en del medlemmer også av andre grunner.

Stadig flere utenlandsstudenter

Det totale antallet medisinstudenter i utlandet er fortsatt økende, og er sjudoblet siden studieåret 1991 – 92, fra 329 til 2 340, ifølge foreløpige tall for studieåret fra Statens lånekasse for utdanning per 1.6. 2008. Det er fortsatt en sterk økning i antallet medisinstudenter i Polen, Tsjekkia og Slovakia, samtidig som nye studieland som Latvia og Romania har kommet til. Per 1.8. 2008 var det 812 medlemmer av Nmf i utlandet. Dette er lavere enn på samme tid i fjor, men høyere enn per 1.8. 2006 da Norsk medisinstudentforening i utlandet hadde det laveste antallet siden 1999, nemlig 779 medlemmer.

NTNU fortsatt på topp

Tabellen viser antallet medlemmer av Nmf er 1.8. 2008, fordelt på universiteter i Norge og på studieland i utlandet. Tabellen viser videre det totale antallet medisinstudenter, basert på opplysninger fra universitetene i Norge og foreløpige tall fra Statens lånekasse for utdanning per 1.6. 2008. Den siste kolonnen viser andelen medlemmer som holder til på hvert sted.

NTNU har fortsatt den klart høyeste andelen medlemmer. Slik har situasjonen vært i mange år nå, men Bergen ligger ikke langt etter. I utlandet er andelen medlemmer høyest i Irland og Tyskland, men langt lavere enn ved alle de norske universitetene. Disse to landene har imidlertid et langsiktig synkende antall norske medisinstudenter totalt. Andelen medlemmer er lavest i Sverige, Storbritannia, Tsjekkia og Danmark, men den er også relativt lav i alle de store studielandene.

Medlemmer av Nmf, antall medisinstudenter totalt og prosent medlemmer per 1.8. 2008

Medl. Nmf

Totalt

 % Nmf-medlem

Univ. i Oslo

879

1 255

70

Univ. i Bergen

760

1 038

73

NTNU Trondheim

527

702

75

Univ. i Tromsø

397

576

69

Norge totalt

2 563

3 571

72

Polen

304

864

35

Ungarn

184

480

38

Danmark

86

282

30

Tsjekkia

54

192

28

Slovakia

60

168

36

Tyskland

56

130

43

Irland

26

58

45

Storbritannia

6

37

16

Australia

12

33

36

Latvia

8

24

33

Nederland

7

18

39

Sverige

2

17

12

Frankrike

3

3

100

Republikken Serbia

2

1

100

Litauen

1

1

100

Cuba

1

1

100

Øvrige land

0

31

0

Utlandet totalt

812

2 340

35

Totalt

3 375

5 911

57

Anbefalte artikler