Mange nye studentmedlemmer i Oslo

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antallet nye medlemmer som er innmeldt i Norsk medisinstudentforening (Nmf) hittil i 2008, er litt lavere enn tidligere.

  I de sju første månedene i 2008 har Norsk medisinstudentforening (Nmf) fått 188 nye medlemmer i Norge og 102 nye medlemmer i utlandet. Av de nye medlemmene i Norge er det 104 ved Universitetet i Oslo. De nevnte tallene er litt lavere enn tilsvarende tall for 2007.

  Hvert år er det slik at Norsk medisinstudentforening har flest innmeldinger ved Universitet i Oslo i vårsemesteret, mens det ved de øvrige tre medisinske fakultetene er flest innmeldinger i høstsemesteret. Dette henger naturlig sammen med at det ved disse tre fakultetene kun er studiestart i høstsemesteret. I hele 2007 fikk Nmf 775 nye medlemmer, hvorav 516 i Norge og 259 i utlandet. De nye medlemmene i Norge i 2007 var fordelt med 181 i Oslo, 148 i Bergen, 105 ved NTNU og 82 i Tromsø. I Oslo og i utlandet ble det innmeldt flere medlemmer i 2007 enn i 2006, mens det var en nedgang i antallet nye medlemmer i Bergen, ved NTNU og i Tromsø fra 2006 til 2007.

  Stor andel fra Oslo

  Stor andel fra Oslo

  I de sju første månedene i 2008 stod Oslo for 55 % av de nye Nmf-medlemmene i Norge. Av de 102 nye medlemmene i utlandet er over 44 fordelt på nye medlemmer i Polen, 20 i Ungarn, 12 i Slovakia, åtte i Danmark, fem i Latvia, fire i Tsjekkia, fire i Australia, tre i Tyskland og to i øvrige land. Det nyeste studielandet er Latvia. Her er det nå 24 medisinstudenter totalt som får støtte fra Lånekassen. Antallet nye Nmf-medlemmer i utlandet er trolig noe i underkant av det antallet som er nødvendig for å opprettholde medlemstallet i utlandet på årsbasis, ettersom nærmere 300 medlemmer tar avsluttende medisinsk embetseksamen i utlandet hvert år. I de sju første månedene av 2008 har vi registrert dette for 87 medlemmer. I tillegg mister Norsk medisinstudentforening i utlandet en del medlemmer også av andre grunner.

  Stadig flere utenlandsstudenter

  Stadig flere utenlandsstudenter

  Det totale antallet medisinstudenter i utlandet er fortsatt økende, og er sjudoblet siden studieåret 1991 – 92, fra 329 til 2 340, ifølge foreløpige tall for studieåret fra Statens lånekasse for utdanning per 1.6. 2008. Det er fortsatt en sterk økning i antallet medisinstudenter i Polen, Tsjekkia og Slovakia, samtidig som nye studieland som Latvia og Romania har kommet til. Per 1.8. 2008 var det 812 medlemmer av Nmf i utlandet. Dette er lavere enn på samme tid i fjor, men høyere enn per 1.8. 2006 da Norsk medisinstudentforening i utlandet hadde det laveste antallet siden 1999, nemlig 779 medlemmer.

  NTNU fortsatt på topp

  NTNU fortsatt på topp

  Tabellen viser antallet medlemmer av Nmf er 1.8. 2008, fordelt på universiteter i Norge og på studieland i utlandet. Tabellen viser videre det totale antallet medisinstudenter, basert på opplysninger fra universitetene i Norge og foreløpige tall fra Statens lånekasse for utdanning per 1.6. 2008. Den siste kolonnen viser andelen medlemmer som holder til på hvert sted.

  NTNU har fortsatt den klart høyeste andelen medlemmer. Slik har situasjonen vært i mange år nå, men Bergen ligger ikke langt etter. I utlandet er andelen medlemmer høyest i Irland og Tyskland, men langt lavere enn ved alle de norske universitetene. Disse to landene har imidlertid et langsiktig synkende antall norske medisinstudenter totalt. Andelen medlemmer er lavest i Sverige, Storbritannia, Tsjekkia og Danmark, men den er også relativt lav i alle de store studielandene.

  Tabell

  Medlemmer av Nmf, antall medisinstudenter totalt og prosent medlemmer per 1.8. 2008

  Medl. Nmf

  Totalt

   % Nmf-medlem

  Univ. i Oslo

  879

  1 255

  70

  Univ. i Bergen

  760

  1 038

  73

  NTNU Trondheim

  527

  702

  75

  Univ. i Tromsø

  397

  576

  69

  Norge totalt

  2 563

  3 571

  72

  Polen

  304

  864

  35

  Ungarn

  184

  480

  38

  Danmark

  86

  282

  30

  Tsjekkia

  54

  192

  28

  Slovakia

  60

  168

  36

  Tyskland

  56

  130

  43

  Irland

  26

  58

  45

  Storbritannia

  6

  37

  16

  Australia

  12

  33

  36

  Latvia

  8

  24

  33

  Nederland

  7

  18

  39

  Sverige

  2

  17

  12

  Frankrike

  3

  3

  100

  Republikken Serbia

  2

  1

  100

  Litauen

  1

  1

  100

  Cuba

  1

  1

  100

  Øvrige land

  0

  31

  0

  Utlandet totalt

  812

  2 340

  35

  Totalt

  3 375

  5 911

  57

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media