Allmennleger er viktige samarbeidspartnere

Fra sentralstyret
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Praksisveileder for poliklinikker innen psykisk helsevern for barn og unge dekker de temaer og problemstillinger som er aktuelle for tjenesten, mener Legeforeningen.

  Veilederen har fokus på faglig kvalitet i tjenesten, organisering og ledelse, den gir tydelige signaler og er nyttig i forhold til utvikling av tjenestene innen psykisk helsevern for barn og unge. Den skiller mellom hva som er lov/regelbundet og hva som er anbefalt praksis. Den beskriver kjerneoppgaver og det gis anbefalinger til praksis. Arbeidet med særskilte grupper er beskrevet i et eget kapittel, og også her gis det anbefalinger av praksis.

  Det er Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør som har hatt oppdraget med å koordinere arbeidet med å utarbeide et utkast til praksisveileder for poliklinikker innen psykisk helsevern for barn og unge. I veilederen understrekes det at man må se denne i sammenheng med Veileder for psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene.

  Utkastet ble overlevert Helsedirektoratet 5.5. 2008.

  Etterlyser allmennlege i arbeidet med veilederen

  Etterlyser allmennlege i arbeidet med veilederen

  Allmennleger er en svært viktig samarbeidsparter for barne- og ungdomspsykiatrien (BUP-ene), og fastlegene er en viktig del av det samlede psykiske helsearbeidet i kommunene, påpeker Legeforeningen i en høringsuttalelse. Foreningen mener derfor det er beklagelig at det ikke har vært noen allmennlege med i arbeidet med veilederen.

  Foreningen påpeker også at det i fastlegens daglige kliniske arbeid er svært upraktisk at henvisning til barne- og ungdomspsykiatrien må skje på egne skjemaer, og ikke på vanlig henvisning eller universalblankett. Henvisningsskjemaer som finnes på nettet er ikke innarbeidet i fastlegenes elektroniske pasientjournaler (EPJ), og de er derfor ikke egnet for elektronisk utfylling. Nye henvisningsskjemaer bør ikke tas i bruk før de er innarbeidet i elektronisk pasientjournal, mener Legeforeningen som viser til at henvisningsrutiner, tilgjengelighet og ventetid er viktig for allmennlegene.

  Bør ikke henvise

  Bør ikke henvise

  I veilederen står det også at det i utgangspunktet ikke er noen lovhjemlet begrensning for hvem som kan henvise til poliklinisk behandling i det psykiske helsevernet for barn og unge.

  Når det i veilederen vises til poliklinikkforskriftens bestemmelse om at pasienten som hovedregel skal være henvist fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut for at det skal gis godtgjørelse for utgiftene, så burde det vært eksplisitt påpekt at kiropraktor og manuellterapeut ikke er aktuelle som henvisere til barne- og ungdomspsykiatrien, mener Legeforeningen. Deres henvisningsrett er knyttet til pasienter som de har til behandling, og hvor formålet med henvisningen må være å undersøke eller behandle sykdom eller skade som har direkte sammenheng med muskel- og skjelettsystemet.

  Veilederen presiserer ikke hvilken faglig bakgrunn leder av BUP bør ha. For en så viktig funksjon bør det kreves en solid helsefaglig bakgrunn, enten lege eller psykolog, understreker Legeforeningen som også mener at veilederen bør beskrive tydeligere hvordan man skal sikre behandling av ungdom i overgangen fra barne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien, både når det gjelder ventetidsgaranti og rett til helsehjelp. Det er også viktig å beskrive hvor ansvaret for å skaffe oversikt over situasjonen til barn som har psykisk syke foreldre ligger.

  Les høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/?id=145451

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media