Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Ny dopplerbasert metode gir referanseverdier for å måle blodforsyning til bukorganene hos fosteret, og kan brukes ved overvåking av fostre med vekstavvik.

Blodforsyningen til fosterets lever og bukorganer er sentral i regulering av vekst. Ved vekstavvik skjer det omdisponeringer og endringer i blodstrømmen, og undersøkelser med dopplerultralyd av arteriene i navlesnor og hjerne samt ductus venosus er etablerte verktøy for å overvåke vekstavvik. I avhandlingen Fetal splanchnic arteries. A longitudinal study and hemodynamic relations to common Doppler parameters viser Cathrine Ebbing hvordan dopplerultralyd kan brukes til å måle blodforsyning til fosterets bukorganer.

– Vi undersøkte 161 kvinner med lavrisikosvangerskap fire ganger i uke 20 – 40, og gjorde en detaljert kartlegging av arteriell blodforsyning til lever, tarm og milt hos fostrene. Fosteret får oksygen og ernæring gjennom navlevenen som direkte forbinder morkaken og fosterets lever. Fosterleveren får også veneblod fra bukorganer, og arterieblod direkte fra fosterets livpulsåre. Resultatene våre tyder på at leverens gjennomblødning holdes mest mulig konstant ved at blodstrømmen mellom bukorganene omfordeles i takt med navlevenetrykket, sier Ebbing.

Ebbing har etablert standardiserte målemetoder og referanseverdier for blodstrømmen til bukorganene hos normale fostre. Dette kan brukes til å undersøke endringer i blodstrømmen hos fostre med vekstforstyrrelser, og til å studere fysiologiske prosesser som kan ha konsekvenser for helsen senere i livet.

Ebbing disputerte for Ph.D-graden ved Universitetet i Bergen 30.5. 2008.


Doppler: Ultralydbasert metode for å måle blodgjennomstrømning.

Ductus venosus: En vene (shunt) som i fosterlivet leder navleveneblod til nedre hulvene (vena cava inferior) og hjertet, og som lukkes etter fødselen.

Anbefalte artikler