I knappeste laget

Oddvar Sandvik Om forfatteren
Artikkel

Raftery, AT.

Applied basic science for basic surgical training

2. utg. 649 s, tab, ill. London: Churchill Livingstone Elsevier, 2008. Pris EUR 75

ISBN 978-0-08-045140-4

Dette er annen utgave av en bok som første gang ble utgitt i 2000. Nå er flere forfattere kommet til, og mange kapitler er oppdatert. Innholdet er tilpasset pensum for første del av eksamen i kirurgi ved The Royal College of Surgeons i Storbritannia, og intensjonen er å formidle de kirurgiske basalfagene til utdanningskandidatene og samtidig gi en rask, eksamenstilpasset oversikt.

Det er to hoveddeler. Den første skal dekke basale prinsipper i patologi og mikrobiologi og omhandler emner som cellenes patofysiologi, inflammasjon, tromboseutvikling, forstyrrelser i vekst og differensiering, immunologi og mikrobiologi. Den siste og største delen omfatter anatomi, fysiologi og spesiell patologi og er inndelt i kapitler etter organsystem. I tillegg er det et kapittel om tilstander hos barn.

Språket er lett tilgjengelig og formen kortfattet. Det er utstrakt bruk av opplistinger – komprimerte fakta til bruk for en eksamenskandidat under tidspress og med velutviklet korttidshukommelse. Dette går nødvendigvis på bekostning av presisjonsnivå og dybde, de fleste emner er ganske summarisk behandlet. Disposisjonen etter pensum fører til gjentakelser, familiær adenomatøs polypose er for eksempel omtalt fem steder på omtrent samme måte. Det er en del feil og mangler, de fleste like bagatellmessige som unødvendige, og det finnes ingen kildeangivelser, unntatt for noen av figurene.

Illustrasjonene er stort sett enkle, stiliserte strektegninger i svart-hvitt, som gir didaktisk klarhet og oversikt, av og til på bekostning av viktige nyanser. Dette er en heftet utgivelse, med ganske god papirkvalitet og tiltalende layout.

Kirurgutdanningen er annerledes strukturert i Storbritannia enn her i landet, og vi har foreløpig ingen tilsvarende eksamen som den Applied basic science for basicsurgical training er ment å forberede til.

Dens styrke – kompendiepreget, knapt og oversiktlig og tilpasset målgruppen – er samtidig dens viktigste svakhet sett i vår sammenheng. Jeg tror leger under utdanning i generell kirurgi i Norge vil finne at behovet for en systematisk gjennomgang av anatomi, fysiologi og patofysiologi er bedre dekket i de større lærebøkene i kirurgi.

Forfatteren avslutter forordet med et håp om at annenutgaven skal selge like godt som førsteutgaven. Det vil den sikkert, men sannsynligvis først og fremst i Storbritannia.

Anbefalte artikler