Bra om legemidler og legemiddelbruk

Jørund Straand Om forfatteren
Artikkel

Nordeng, H

Spigset, O

Legemidler og bruken av dem

488 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 595

ISBN 978-82-05-32365-0

I 2007 var det på det norske legemiddelmarkedet til sammen 2 145 ulike preparater basert på 1 449 forskjellige virkestoffer. Selv om et langt mindre antall virkestoffer utgjør brorparten av medisinbruken i vanlig praksis, er det likevel svært mye å holde orden på for klinikeren. Det har lenge vært et ankepunkt mot utdanningen av helsearbeidere generelt at den er mangelfull når det gjelder kunnskap om de viktigste legemidlene og deres bruk. Dette gjelder for sykepleierutdanningen, men også i høy grad for legestudiet.

Gyldendal Akademisk er i ferd med å lansere en ny fagbokserie (37 oC Naturvitenskap i sykepleie) primært rettet mot sykepleierutdanningen. Første bind er Legemidler og bruken av dem. I redaktørenes forord heter det at den primært er «skrevet for sykepleierstudenter, … sykepleiere … (og) andre … som leger, farmasøyter, tannleger, psykologer, vernepleiere og studenter i disse fagene».

Det er fire hoveddeler. En generell del dekker grunnleggende kunnskap om farmakokinetikk og farmakodynamikk, bivirkninger, legemiddelrespons og legemiddelinteraksjoner. Andre del handler om legemidler som påvirker sykdomsprosesser (immunologi, infeksjoner, forgiftninger, kreftsykdommer). Den tredje og mest omfattende delen utgjøres av 15 ulike kapitler der man tar for seg legemidler for sykdommer i ulike organsystemer. Til slutt er det en spesiell del (ni kapitler) som omhandler emner som smertebehandling, legemiddelmisbruk, naturmedisiner og legemidler til barn, gravide og eldre.

Forfatterne har holdt seg relativt strengt innenfor rammene av klinisk farmakologi, men det er likevel blitt oppunder 500 sider. Det betyr at alt det «ikke-farmakologiske» som er knyttet til preparatvalg, forskrivningsstrategier, håndtering og kvalitetsforbedring av legemiddelbehandling bare i liten grad er omtalt.

Strukturen er meget gjennomarbeidet – med utstrakt bruk av ulike symboler for ordforklaringer, kryssreferanser, arbeidsoppgaver i boken eller på nettstedet som er laget for den. I hvert kapittel er teksten supplert med tabeller og kulørte illustrasjoner. Noe av det beste er de mange lærerike pasienteksemplene, gjerne fordelt på flere «episoder». Disse både illustrerer og utdyper teksten på en fin måte. Selv om det er 16 forfattere (én farmasøyt og 15 leger fra spesialisthelsetjenesten), er oppbygning, struktur og språkføring enhetlig gjennom det hele.

Legemidler og bruken av dem er primært rettet mot sykepleierutdanningen. Det er mulig at forfatterne her legger listen vel høyt? Selv om stoffet er klart fremstilt, er dette likevel ingen lettlest tekst – til det er stoffmengden for omfattende. Om legestudenter ved avslutningen av studiet hadde inne mesteparten av det som formidles, hadde det vært et formidabelt fremskritt i forhold til dagens situasjon. Jeg vil derfor uten videre anbefale boken for medisinstudenter, men også for ferdigutdannede leger som ønsker seg en oversikt over legemidler på norsk.

Anbefalte artikler