Jørund Straand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørund Straand

Jørund Straand
05.03.2018
Lars Bjerrum, Ruth Kirk Ertmann, Dorte Ejg Jarbøl et al. 101 almenmedicinske patienter 291 s. København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 275 ISBN 978-87-628-1657-2 Den første norske læreboken i klinisk...
Jørund Straand, Jeanette Cooper
09.01.2018
Because the discipline of general practice/family medicine includes virtually all types of therapeutics, it is particularly challenging for a general practitioner to stay up to date on all...
Jørund Straand, Jeanette Cooper
08.01.2018
Fordi allmennmedisinen omfatter praktisk talt alle terapiområder, er det spesielt krevende for en allmennlege å holde seg oppdatert om alle legemidler man skriver ut. I Norge er Felleskatalogen,...
Jørund Straand
03.05.2007
Systematisk vurdering av pasientens totalmedikasjon er en sentral klinisk oppgave som behandlende lege må ta ansvar for Nye behandlingsmuligheter og utvidede indikasjoner for behandling gjør at bruk...
Morten Glasø, Ivar Birger Mediås, Jørund Straand
09.08.2007
De siste årenes utvikling innen ultralydteknologi gjør at det nå er fullt mulig å utføre diagnostiske ultralydundersøkelser i allmennpraksis. Det kan forventes at denne teknologien i økende grad vil...
Kristin Fladstad Heier, Vibeke Krohn Olsen, Sture Rognstad, Jørund Straand, Else-Lydia Toverud
20.09.2007
Mer enn 110 000 nordmenn får hjelp fra hjemmesykepleien ( 1 ), og tallet vil øke fremover. Ofte har hjemmesykepleien ansvar for å administrere pasientenes legemidler. Det er viktig å kvalitetssikre...
Jørund Straand, Inger Johanne Christensen
28.02.2008
En viktig del av legemiddelindustriens markedsføring består i konsulentbesøk på legekontorene i legers arbeidstid. En allmennlege har i snitt tre til fire slike besøk per måned ( 1 , 2 )...
Synnøve Bergheim, Carl Ditlef Jacobsen, Fredrik Clausen, Jørund Straand
28.02.2008
Gamle mennesker står for en stor andel av legemiddelforbruket. Jo flere legemidler, jo større sannsynlighet for bivirkninger og interaksjoner ( 1 ). Moderne medisinsk behandling med potente...
Sigurd Høye, Jørund Straand, Mette Brekke
04.12.2008
Ved siden av legen selv er legemidler det viktigste behandlingsverktøyet i allmennpraksis. I tre av fem allmennlegekonsultasjoner skrives det ut resept ( 1 ). Opptil 90 % av alle resepter ordineres i...
Jørund Straand
28.08.2008
Nordeng, H Spigset, O Legemidler og bruken av dem 488 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 595 ISBN 978-82-05-32365-0 I 2007 var det på det norske legemiddelmarkedet til sammen 2...
Sture Rognstad, Jørund Straand
11.05.2006
30.9. 2004 trakk legemiddelfirmaet Merck den selektive cyklooksygenase-2-hemmeren (COX-2-hemmeren) rofecoxib (Vioxx) fra verdensmarkedet pga. kardiovaskulære bivirkninger ( 1 ). Det var den da...
Jørund Straand
25.05.2006
Kragh, Annika Äldres läkemedelsbehandling Orsaker och risker vid multimedicinering. 278 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2005. Pris SEK 278 ISBN 91- 44-03906 -9 Frem til år 2050 kan vi i de nordiske...
Jørund Straand
20.05.2004
Engedal, Knut Arne Wyller, Torgeir Bruun Aldring og hjernesykdommer 380 s, tab, ill. Oslo: Akribe, 2003. Pris NOK 379 ISBN 82-7950-081-2 Dette skulle være en lærebok for leger, studenter og annet...
Erling Iveland, Jørund Straand
05.02.2004
I Oslo ble ny legevaktreform innført samtidig med fastlegeordningen 1. juni 2001. Legevakttilbudet i bydelene ble sentralisert til tre legevaktbaser med åpningstid fra 1600 til 2300. Tilbudet ved den...
Sture Rognstad, Jørund Straand
18.03.2004
Antall hjemmeboende, eldre pasienter som trenger tilsyn og hjelp av hjemmesykepleien øker kraftig i Norge ( 1 ). Hjemmesykepleiens pasienter kjennetegnes ved at de har flere sykdommer, bruker mange...
Toril Bakken, Jørund Straand
18.12.2003
Eldre mennesker bruker flest legemidler ( 1 ). Selv om eldre mennesker generelt sett har god nytte av moderne legemiddelbehandling, er det en økende erkjennelse av at legemiddelbruk også...
Jørund Straand, Kirsten Myhr
20.02.2002
Avhengighet kan være så mangt. Noen ganger ønskelig – som regel ikke. Noen blir avhengige av alkohol, tobakk og piller – andre av trening. Men kan leger også bli legemiddelfirmaavhengige? Selv om...
Anja Maria Brænd, Jørund Straand
28.10.2014
Det er godt dokumentert at ikke alle resultater fra kliniske studier blir publisert ( 1  –  3 ). En nyere oversiktsartikkel ved Chan og medarbeidere gir flere eksempler på selektiv rapportering av...
Jørund Straand
22.09.2005
Hensikten med reseptregisteret er først og fremst å gi datagrunnlag for forskning som kan fremme riktig medisinbruk FNs utviklingsprogram har igjen kåret Norge til verdens beste land å leve i ( 1 )...
Sabine Ruths, Jørund Straand
16.06.2005
Antidepressiver, antipsykotika, anxiolytika og hypnotika er legemidler mot psykiske lidelser og omtales samlet vanligvis som psykofarmaka. I sykehjem utgjør disse medikamentene 18 % av samlet...