Somadril er tilgjengelig etter 1. mai 2008

Ole-Christian Henriksen Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1074.

I første avsnitt skal første setning lyde: «I forbindelse med at Somadril trekkes fra markedet 1. mai 2008 (1) vil vi minne om at det er mulig å søke om godkjenningsfritak på vanlig måte for pasienter som har behov for fortsatt bruk av midlet.» Og siste avsnitt skal erstattes med: «Ordningen med å søke godkjenningsfritak trer i kraft 1.5. 2008. Mer informasjon om hvordan dette skal gjøres er lagt ut på nettstedet til Foreningen Somadril i Norge (3).»

Anbefalte artikler