Ole-Christian Henriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole-Christian Henriksen

Ole-Christian Henriksen
12.06.2008
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1074. I første avsnitt skal første setning lyde: «I forbindelse med at Somadril trekkes fra markedet 1. mai 2008 (1) vil vi minne om at det er mulig å søke om...
Ole-Christian Henriksen
26.06.2008
Innledningsvis vil vi i Foreningen Somadril i Norge beklage at på grunn av redaksjonelle feil i Tidsskriftet ble et tidlig utkast av vårt innlegg trykt i stedet for det ferdige ( 1 ). Man finner mer...
Ole-Christian Henriksen
01.05.2008
Når Somadril trekkes fra markedet 1. mai 2008 ( 1 ), trer det en ordning i kraft som gir leger mulighet å søke «spesielt godkjenningsvedtak» for sine pasienter slik at de kan fortsette med midlet...