Behandling av depresjon hos ungdom

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Tenåringer med behandlingsrefraktær depresjon kan ha nytte av å bytte antidepressivum og starte med kognitiv atferdsterapi.

Anbefalt akuttbehandling av depresjon hos ungdommer er selektive serotoninreopptakshemmere, psykoterapi eller begge deler. Men mange responderer ikke på denne behandlingen, og man har hatt lite kunnskap om hva man da skal gjøre.

I en ny randomisert studie har forskere undersøkt 334 deprimerte ungdommer som ikke hadde effekt av behandling med selektive serotoninreopptakshemmere (1). Deltakerne ble randomisert til en av fire behandlinger: et annet SSRI-middel med eller uten kognitiv atferdsterapi og venlafaksin med eller uten kognitiv atferdsterapi.

Det viste seg at flest av dem som fikk samtalebehandling i tillegg til legemidler, ble bedre ut fra forhåndsdefinerte kriterier (55 % mot 41 %). Det var likevel ingen forskjell mellom de fire gruppene i gjennomsnittsmål for depresjon eller selvmordstanker. De som fikk venlafasin, hadde flest bivirkninger.

– Denne studien tyder på at kognitiv atferdsterapi bør være en del av tilbudet til ungdommer med depresjon, sier professor Berit Grøholt ved Senter for psykisk helse barn og ungdom, Ullevål universitetssykehus. – Men i en nyere britisk studie om bruk av fluoksetin med eller uten kognitiv terapi var det ingen tilleggseffekt av kognitiv terapi (2). Pasientene i den britiske studien fungerte dårligere, og forskjellen kan derfor tyde på at samtalebehandling virker best ved lettere depresjoner. Én konklusjon er felles: Det nytter å behandle deprimerte unge som i første omgang ikke reagerer på terapi, sier Grøholt.

Anbefalte artikler