Hvor representativt er landsstyret?

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Det nye landsstyret er utvidet med ti delegerte i forhold til forrige periode og består nå av 134 representanter.

Det er nå 20 delegerte fra de fagmedisinske foreningene, og en kraftig økning i antallet delegerte fra yrkesforeningene. Samtidig er representasjonen fra lokalforeningene sterkt redusert.

Landsstyret er valgt for perioden 1.9. 2007 – 30.8. 2009. Det er fortsatt en underrepresentasjon av kvinner, men kvinneandelen er nå litt høyere enn i 2005.

Studenter, pensjonister og utenlandske leger er alle sterkt underrepresentert i forhold til medlemstallet. Av de 131 som møtte på landsstyremøtet i mai, var seks medisinstudenter og to alderspensjonister. Den eldste i landsstyret er 72 år og representerer Eldre lægers forening, mens den yngste er 21 år og representerer Norsk medisinstudentforening.

De delegerte har gjennomsnittlig 3,7 verv i Legeforeningen inkludert landsstyret. Dette er på samme nivå som i 2006, men litt høyere enn i 2005 og 2007. Gjennomsnittet for alle med verv i Legeforeningen er 1,43 verv.

Fortsatt underrepresentasjon av kvinner

Kvinneandelen er økt i 2008. På årets landsstyremøte var den på 35,1 % mot 30,1 % i 2007. Avgrenser vi til de i landsstyret som er yrkesaktive legemedlemmer under 70 år i Norge, var kvinneandelen i landsstyret 33,3 % i 2005 og 28,9 % i 2007, mens den i årets møte var økt sterkt, til 35,8 %.

Samtidig øker kvinneandelen blant Legeforeningens medlemmer kontinuerlig. Den er nå 41,8 % blant alle Legeforeningens medlemmer, og 40,4 % for alle yrkesaktive legemedlemmer under 70 år i Norge.

Gjennomsnittsalderen for landsstyredelegatene er 46,8 år, mens den er 44,9 år for alle yrkesaktive legemedlemmer under 70 år i Norge. 27 delegerte er 35 – 44 år, mens 54 er 45 – 54 år. Det er en betydelig overrepresentasjon i denne gruppen. Samtidig er bare 7,3 % av de delegerte 60 år eller eldre, mot 13,4 % av medlemmene som er yrkesaktive under 70 år i Norge. Forskjellen blir enda større dersom vi tar pensjonistene med i sammenlikningen. Både de yngste og de eldste legene er underrepresentert i landsstyret. Det gjelder i størst grad for leger under 30 år som bare har fire delegerte, dvs. 3,3 %, mens 8,3 % av medlemmene er under 30 år.

Den kanskje mest åpenbare underrepresentasjonen gjelder utenlandske leger. Kun tre delegerte, eller 2,4 %, har utenlandsk statsborgerskap. Til sammenlikning er det 14,7 % utenlandske statsborgere blant yrkesaktive legemedlemmer under 70 år i Norge. I 2005 var det bare én delegert med utenlandsk statsborgerskap.

Anbefalte artikler