Åpner for utstilling av medisinskteknisk utstyr

Anne Winsnes Rødland Om forfatteren
Artikkel

Det åpnes nå for at underforeninger kan ha utstillere med medisinskteknisk utstyr på tellende kurs én gang i året.

Flere fagmedisinske foreninger har følt at de har mistet viktig informasjon om nytt medisinskteknisk utstyr etter at reglene for tellende kurs ble innskjerpet i Loen i 2004, og ingen utstillere kunne være til stede. Etter å ha sondert synspunktene i foreningene gjennom en høring, mente sentralstyret at Legeforeningen burde åpne for å ha utstillere én gang i året.

– Det er viktig å få etablert arenaer hvor leger kan se og bli kjent med nytt medisinskteknisk utstyr, understreket Trond Egil Hansen, som redegjorde for sentralstyrets vedtaksforslag. – Det er viktig at utstillingene organiseres og plasseres slik at kursdeltakerne selv kan velge om de vil se på det som stilles ut eller ikke, sa han, og presiserte samtidig at utstillingene bør ha rent faglige motiv, og at Legeforeningens tellende kurs ikke bør finansieres av kommersielle aktører. – Det er avgjørende for foreningens integritet, påpekte han.

Landsstyret gjorde følgende vedtak:

Den enkelte fagmedisinske forening gis tillatelse til at det arrangeres utstillinger av medisinskteknisk utstyr i tilknytning til ett av sine årlige møter som også gir tellende kurstimer (årsmøte, generalforsamling, vår-/høstmøte m.v.). Andre organisasjonsledd kan søke sentralstyret særskilt om tillatelse etter samme kriterier. Forutsetning er at kursarrangement og utstilling er separate arrangementer uten økonomisk forbindelse mellom kursarrangør og utstilling, det vil si at utstiller/arrangementet ikke gir noen inntekt til kursarrangøren. Utstillingene plasseres slik at kursdeltagere ikke nødvendigvis må forholde seg til utstillingene.

Det forutsettes at alle slike arrangementer blir innrapportert til sekretariatet slik at ordningen kan evalueres. Ordningen evalueres til landsstyret 2010. Sentralstyret bes innarbeide bestemmelser i tråd med dette i retningslinjene for godkjenning av kurs i legers videre- og etterutdanning.

Anbefalte artikler