Meningen med livet – et evolusjonært perspektiv

Elling Ulvestad Om forfatteren
Artikkel

J, Giske

P., Jakobsen

Evolusjon og økologi

En innføring. 2. utg. 417 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Pris NOK 463

ISBN 978-82-450-0543-1

Menneskets livsførsel av i dag er et resultat av våre forfedres livsførsel. Dersom vi går langt nok tilbake i historien, nærmere 3,8 milliarder år, viser det seg at alt liv har en felles urform – trolig en bakterieliknende celle. Når et menneske av i dag smittes av en mikrobe, foregår det derfor, i evolusjonært perspektiv, en kamp mellom representanter for livets urform og dennes yngste arvtaker. To medisinskrelevante spørsmål vil være: Hvorfor tilkommer det kamp heller enn samspill mellom individer fra de to artene? Hva skal til for å kunne gå fra den ene ytterligheten av atferd til den andre? Uten evolusjonsbiologisk kunnskap vil spørsmålene neppe kunne besvares eller håndteres adekvat.

Hvor sårbar medisinen er for mangelfull evolusjonsbiologisk kompetanse har vi erfart bl.a. ved utvikling av resistens mot antibiotika. Forklaringsmodeller for utvikling av allergi, autoimmunitet og kronisk tretthetssyndrom er likeså ufullstendige uten evolusjonær forståelse. Evolusjon og økologi er en lærebok skrevet for førsteårs biologistudenter og er således ikke spesielt rettet mot medisinske problemstillinger. Likevel er den et ypperlig utgangspunkt for leger som vil gjøre seg kjent med fagfeltet. Ved å vise hvordan det i menneskets natur- og kulturhistorie har pågått avveiinger mellom ulike interesser og behov, som igjen har lagt til rette for mange av de særegenheter vi i dag observerer, har boken stor relevans for forståelsen av mennesket og dets sykdommer.

Den eviglevende nukleinsyrebaserte replikatoren er bokens bærende element. Dette pedagogiske trekket har gjort den kumulativ, oversiktlig og til noe helt unikt innenfor den biologiske litteraturen om evolusjon. Når i tillegg forfatterne har maktet å sette sitt eget preg på faget og har tatt med mange gode tankeeksperimenter og livfulle eksempler fra norsk dyre- og planteliv, gir boken, sammen med mange gode tegninger og tabeller, en god leseopplevelse. Særlig er avsnittet Evolusjon av en planktonspiser i første kapittel en pedagogisk perle. Dessverre har forfatterne utelatt et grunnleggende avsnitt om biologisk systematikk som sto i førsteutgaven.

Biologi er et fag der mange modeller og perspektiver benyttes for å gi en utdypende forståelse av et fenomen. Et ensidig replikatorperspektiv vil derfor snevre inn forklaringsrommet. Dette har også forfatterne tatt konsekvensen av når de i siste kapittel forklarer de store sprangene i evolusjonen, der flernivåseleksjon er en grunnleggende forklaringsvariabel. Ifølge nyere teori kan seleksjonen virke på flere nivåer samtidig; det er ingen enhet som alltid har forrangen. Forfatterne har gjort en god jobb med å forklare hvorfor replikatorperspektivet er nyttig, men kunne brukt noe mer plass til å diskutere nytteverdien av andre perspektiver.

Anbefalte artikler