God svensk lærebok i traumatologi

Christine Gaarder Om forfatteren
Artikkel

Lennquist, S

Traumatologi

528 s, tab, ill. Stockholm: Liber, 2007. Pris SEK 558

ISBN 978-91-47-05216-5

Lennquist er en betydningsfull bidragsyter innen skadebehandling i Norden og nyter stor internasjonal respekt for sin innsats innen katastrofemedisinen. Han er en naturlig redaktør for denne første svenske læreboken i traumatologi. At temaet er viktig, påpekes i forordet – skadede er i hovedsak unge mennesker, og skader forårsaker tap av flere arbeidsdager enn hjertesykdommer og maligne sykdommer til sammen.

Skadebehandling er et tverrfaglig område, det stiller store krav til organisering og kompetanse. Pasientens prognose avhenger av riktig behandling i initialfasen. Tiden teller, og alle som kommer i kontakt med den skadede, stjeler av vedkommendes tid på veien til definitiv behandling.

Det er vist at organiseringen av skadebehandlingen og systematisk opplæring har betydelig effekt på behandlingsresultatene. De fleste lærebøker i traumatologi kommer fra land og forhold vi i Norden ikke uten videre kan kjenne oss igjen i. Dette gjelder organisering av helsevesenet, geografiske forhold og pasientvolum. Norden er til dels spredt befolket, med lange transportavstander og få større traumesykehus. Det betyr at mange traumepasienter initialt må behandles av team og kirurger med begrenset traumeerfaring. Dette er en grunnbok i alle relevante emner innenfor skadebehandling. Målgruppen er alle faggrupper som er involvert i behandlingen av alvorlig skadede.

Det er 31 kapitler. Først omtales organisatoriske aspekter, generelle fysiologiske prinsipper, initialbehandling både prehospitalt og i sykehus samt nødkirurgiske prosedyrer og mer organspesifikke behandlingsprinsipper for alle organsystemer. Radiologi, anestesi og intensivmedisin behandles i egne kapitler. Inndelingen gjør det enkelt å finne frem, innholdet er ryddig fremstilt og referanselistene er gode og oppdaterte uten å være for omfattende. Enkelte steder synes fremstillingen å være preget av forfatternes personlige preferanser heller enn basert på eksisterende viten. I tillegg er det brukt en slags fargekoding av kapitlene uten at det fremkommer hva denne betyr. Dette er imidlertid kun små detaljer i en utgivelse som ellers gir et gjennomgående positivt inntrykk.

Den er pent innbundet som en «solid softback»-utgave og trykt på kraftig, blankt papir. Kapitlene er oversiktlige, med balansert bruk av instruktive tabeller og illustrasjoner. Pedagogisk bruk av faktaruter og tenk-på-ruter samt viktige poenger merket med «OBS!» er nyttige.

Forfatterne er hovedsakelig erfarne svenske klinikere, men med på forfatterlisten er Johan Pillgram-Larsen fra Thoraxkirurgisk avdeling ved Ullevål universitetssykehus, som har bidratt med et oversiktlig og instruktivt kapittel om thoraxskader.

Traumatologi fyller et tomrom på den nyere nordiske lærebokarena. For kirurger med bakvaktansvar fyller den neppe rollen som eneste lærebok, men den gir en svært god oversikt over traumatologien, uten å komme med alle svarene. Den anbefales til alle personellgrupper som er involvert i skadebehandling og bør finnes i alle norske traumemottak og der man tar imot og behandler skadede. Bør leses av alle kirurger under utdanning.

Anbefalte artikler