Spesialistregler i grenspesialiteten bryst- og endokrinkirurgi

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Helse- og omsorgsdepartementet besluttet ved brev av 1.11. 2006 å opprette en ny grenspesialitet under generell kirurgi i «mamma- og para-/tyreoideakirurgi».

Departementet anmodet samtidig Helsedirektoratet om å igangsette utarbeiding av konkrete forslag til spesialistregler for mamma- og para-/tyreoideakirurgi. Helsedirektoratet ba om en tilrådning fra Legeforeningen om forslag til spesialistregler, kurskrav, operasjonslister, samt forslag til utdanningsinstitusjoner.

Spesialitetskomiteen i mamma- og para-/tyreoideakirurgi fremmet 30.4. 2007 forslag om endret navn på spesialiteten til «Bryst- og endokrinkirurgi», og forslag til spesialistregler og krav til utførte prosedyrer/operasjoner for den nye grenspesialiteten.

Sentralstyret vedtok i møte 31.8. 2007, i tråd med spesialitetskomiteens forslag, å anbefale overfor Helsedirektoratet å endre betegnelsen på spesialiteten mamma- og para-/tyreoideakirurgi til bryst- og endokrinkirurgi, samt å anbefale spesialistregler i bryst- og endokrinkirurgi.

Helse- og omsorgsdepartementet har på bakgrunn av direktoratets tilråding, basert på Legeforeningens anbefaling, vedtatt å endre navnet på spesialiteten til bryst- og endokrinkirurgi, og vedtatt krav til spesialistregler og krav til operasjoner til spesialiteten.

Spesialistreglene ble gitt ikrafttreden 5.5. 2008. Det er utarbeidet overgangsbestemmelser, og søker som er generell kirurg og som har relevant aktiv tjeneste innen bryst- og endokrinkirurgi, kan søke om godkjenning etter overgangsbestemmelsen innen 31.12. 2009.

Spesialistreglene

  1. Spesialistgodkjenning i generell kirurgi

  2. Tre års tjeneste ved godkjent utdanningsinstitusjon i bryst- og endokrinkirurgi.

Tjenesten omfatter to hovedområder:

  1. Diagnostikk og behandling av benigne og maligne sykdommer i bryst, hos kvinner og menn

  2. Diagnostikk og behandling av sykdommer i thyreoidea og parathyreoidea.

Spesialistutdanningen skal også gi teoretisk kunnskap om nevroendokrine svulster i andre organ. (Se målbeskrivelse på www.legeforeningen.no/?id=121983)

Inntil to år av tjenesten kan inkluderes i spesialistutdanningen i generell kirurgi. (Se spesialistreglene i generell kirurgi:www.legeforeningen.no/?id=56734)

Søknad om spesialistgodkjenning kreves vedlagt attesterte operasjonslister på fastsatt skjema. Det er vedtatt minstekrav til operasjonslistene. (Se www.legeforeningen.no/?id=121983)

Kursutdanning:

Minimum 100 timer, hvorav to obligatorisk kurs i:

  • Obligatorisk kurs i mamma (ca. 30 timer)

  • Obligatorisk kurs i endokrinkirurgi (ca. 30 timer)

Valgfrie kurs må forhåndsgodkjennes av spesialitetskomiteen (gjelder både norske kurs, fellesnordiske kurs og internasjonale kurs).

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden umiddelbart.

Overgangsbestemmelser

Søker som er generell kirurg og som har relevant aktiv tjeneste innen bryst- og endokrinkirurgi, kan søke om godkjenning etter overgangsbestemmelsene. Søknad sendes Legeforeningen senest innen 31.12. 2009.

Operasjonsaktivitet, som må omfatte både bryst- og endokrinkirurgi, vil bli vurdert i relasjon til de nye krav til spesialiteten. Inngrepene må være relevante for dagens kvalitetsstandard.

Tilsvarende vurdering vil bli gjort av kursdeltagelse og klinisk tjeneste i bryst- og endokrinkirurgi. Erfaring fra multidisiplinært samarbeid tillegges vekt.

Den norske legeforening tar stilling til godkjenning etter overgangsbestemmelsene etter individuell vurdering. Søknader om spesialistgodkjenning behandles for øvrig etter bestemmelser gitt i «Generelle bestemmelser for spesialistutdanningen».

Anbefalte artikler