Håndbok for redningstjenesten

Guri Spilhaug Om forfatteren
Artikkel

Gode retningslinjer og tydelig arbeidsfordeling for redningsarbeid er viktig.

Det skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse til Justisdepartementet. En arbeidsgruppe nedsatt av departementet har utarbeidet Håndbok for redningstjenesten. Håndboken som skal erstatte eksisterende «Direktiv for politiet om redningstjenesten» av 1990 som i utgangspunktet er rettet mot politiet, kan bli et godt redskap for samarbeid mellom ulike etater og frivillige organisasjoner, mener Legeforeningen.

I håndboken slås det fast at fagleder helse skal være legevaktslegen. Dette er helt i tråd med ansvarsfordelingen i det daglige samarbeidet innen helsevesenet, og det må være et bærende prinsipp i redningstjenesten at strukturene som fungerer i det daglige beholdes når det oppstår tidskritiske hendelser, mener Legeforeningen.

Foreningen understreker at en slik ansvarsplassering stiller store krav til organisering av legevaktstjenesten, ikke minst til den akutte legeberedskap på dagtid. Det krever at alle leger som deltar i legevaktsarbeidet må sikres tilstrekkelig opplæring, med jevnlige oppdateringskurs, og med regelmessig øvelse i skadestedsarbeid. Ansvaret for å legge til rette for slik opplæring, og for gjennomføring av øvelser, må ligge på kommunen som organiserer legevakten, og der spesialisthelsetjenesten bidrar med bakgrunn i veiledningsplikten overfor kommunehelsetjenesten, mener foreningen.

Håndboken beskriver flere steder behandlingskjeden som om alle pasienter kjøres fra skadested til sykehus. – Det er ikke riktig, mener Legeforeningen. Ved for eksempel funn av savnede under redningsaksjoner er det ofte ingen grunn til sykehusinnleggelse. I større ulykker vil det ofte være personer som kun er lett skadet og ikke trenger innleggelse i sykehus, men transport til legevakt for sjekk.

Legeforeningen etterlyser oversiktlige beskrivelser og synliggjøring av helseetatens og brannetatens planverk. I håndboken er det kun tatt med beskrivelser av planverk for politiet.

Politiet ønsker å endre betegnelsen skadestedsleder til innsatsleder. Denne benevnelsen tydeliggjør imidlertid at denne innsatsen er forskjellig fra andre innsatser som politiet leder. Skadestedsleder er et godt innarbeidet navn, og det vil medføre en pedagogisk utfordring hvis dette skal endres til innsatsleder. Det viktigste for redningstjenesten vil likevel være at det er en god og tydelig ledelse, ikke tittelen på lederen, mener Legeforeningen.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/?id=144787

Anbefalte artikler