Foreslår endringer i bedriftshelsetjenesten

Bjarne Riis Strøm Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter et forslag om å innføre en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten.

Foreningen forutsetter imidlertid at ordningen ikke blir så rigid at små lokale ordninger ikke kan godkjennes.

Det er viktig at små ordninger som ikke fyller kravene til personellressurser, kan inngå forpliktende avtaler med ordninger som har slik kompetanse. Samtidig må ikke slike avtaler bli til hinder for at leger skal kunne være knyttet til en bedriftshelsetjeneste i en deltidsstilling. Legeforeningen er opptatt av at ordningen ikke må bli tung og byråkratisk, men basere seg på klare og enkle kriterier. Kriteriene må bygge på det som er spesifikt for bedriftshelsetjenesten: forebyggende helsearbeid og arbeid med det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

Godkjenningsordningen bør legges til Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), men søknaden bør gå gjennom det lokale Arbeidstilsynet for å sikre at lokale forhold blir ivaretatt, mener Legeforeningen som også støtter kravet om at de godkjente bedriftshelsetjenestene har et kvalitetssikringssystem som sikrer at de kravene som stilles, blir ivaretatt.

Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet som har foreslått å innføre godkjenningsordningen. Departementet har dessuten foreslått å utvide bransjeforskriften til også å omfatte helse- og sosialsektoren, frisørbransjen, fiskeoppdrett og klekkerier, gjenvinningsbransjen, vakttjenesten, undervisningssektoren, kraft- og vannforsyning og tekoindustrien.

Anbefalte artikler