Prognoseindeks ved kolorektale metastaser

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Det er ønskelig med gode prognoseverktøy for pasienter som opereres for levermetastaser fra tykktarmskreft. En britisk studie angir en ny indeks for overlevelse.

Data fra en prospektiv oppfølging av over 900 pasienter der det ble gjort leverkirurgi for metastaser etter tykktarmskreft ble analysert og internvalidert for variabler som kunne forutsi prognosen (1). Postoperativ mortalitet var < 2 % og morbiditeten 26 %. Fem og ti års kreftspesifikk overlevelse var henholdsvis 36 % og 23 %. Det ble funnet sju risikofaktorer som var assosiert med overlevelse i en multivariatanalyse. Variablene ble dannet i en preoperativ og en postoperativ indeks. Pasientene med dårligst skår hadde en femårsoverlevelse på kun 2 %, mens den hos dem med best skår var 64 %.

– I artikkelen presenteres sju uavhengige variabler som hver for seg angir redusert overlevelse ved levermetastaser. Prognosen forverres jo flere variabler som legges til, sier seksjonsoverlege Bjørn Atle Bjørnbeth ved Gastrokirurgisk seksjon, Ullevål universitetsykehus.

– Denne studien kommer ikke fra et referansesenter, men fra et sykehus som har tatt hånd om «egne» pasienter, og funnene er derfor interessante også sett med norske øyne. Kliniske variabler med prediktiv verdi er kjent, det kan være tumormengde, biologi og kirurgi.

Denne indeksen er god å bruke på pasientgrupper, men av mindre verdi for den enkelte pasient, blant annet grunnet vide konfidensintervaller på risikofaktorene. Et viktig poeng er at antall metastaser er prognostisk viktig før, men ikke etter kirurgi, noe som gjenspeiler betydningen av god kirurgisk behandling.

«Basingstoke-indeksen» må brukes med forsiktighet, og gode prognosekriterier kommer nok først ved inkludering av faktorer som peker på mekanismene for residiv, sier Bjørnbeth.

Anbefalte artikler