Nukleol fra mor nødvendig for embryonalutvikling

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Hos svin og mus kommer nukleolen i zygotens pronukleuser utelukkende fra eggcellen. Det er uklart om dette også gjelder hos mennesket.

Cellenes mitokondrier stammer fra egget, mens de mikrotubuliorganiserende sentre (centrioler) som er viktige i celledelingen, kommer fra spermien. Nå har forskere fra Japan, Tsjekkia og Italia studert hvilken opprinnelse zygotens nukleol har, og hvilken betydning denne organellen har for embryonal utvikling (1).

Nukleolene ble fjernet fra oocytter hos gris og mus ved mikrokirurgi. Modningen av disse oocyttene var normal, men nukleoler ble ikke observert i pronukleuser fra oocyttene i zygoten etter fertilisering. Reinjisering av nukleolene i oocyttene førte til at zygotene hadde nukleoler i pronukleusene. Dette skjedde ikke når oocyttene ble reinjisert med nukleoler fra somatiske celler eller med injiserte cellekjerner fra pluripotente embryonale stamceller. Kun zygotene fra jukseopererte oocytter (kontroller) utviklet seg til blastocyster.

– Forskerne viser på en elegant måte at molekylkompleksene som organiserer selve forkjernene i zygoten, kun stammer fra egget, sier professor Arne Sunde ved Fertilitetsseksjonen, St. Olavs Hospital. Sammensmeltingen av de to pronukleusene i zygoten er av mange oppfattet som livets begynnelse både i biologisk, moralsk og juridisk forstand.

– Studien er gjort med svin og mus, og om funnene også gjelder hos mennesker, er det for tidlig å si noe om. Selv om befruktningsprosessen i prinsippet foregår likt hos pattedyr, så kan detaljene i «den molekylære dansen» det første døgnet være ganske forskjellige. Eksempelvis har kloning av høyere primater vist seg å være mye vanskeligere enn kloning av andre pattedyr. Dette skyldes sannsynligvis små artsforskjeller i organiseringen den meiotiske spindelen i eggcellen, sier Sunde.

Anbefalte artikler