Markør for epitelskade etter store traumer

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Høye verdier av epitelaktiverende faktorer som Ang-2 kan bli en nyttig markør for celleskade etter alvorlige traumer.

Angiopoietiner som Ang-1 og Ang-2 og vaskulære vekstfaktorer som vaskulær endotelial vekstfaktor spiller en viktig rolle i aktivering av epitelet ved sepsis og akutt lungeskade. Nivåene av disse faktorene er nå studert i blodprøver fra 200 pasienter tidlig etter alvorlig traume (1).

Høye verdier av Ang-2, men ikke Ang-1 eller vaskulær endotelial vekstfaktor, korrelerte med skadealvorlighet og hypoperfusjon etter skaden. Høye Ang-2-verdier korrelerte med markører for epitelaktivering, koagulasjonsforstyrrelse og aktivert komplementsystem. Ang-2 kan være en faktor for tidlig epitelaktivering og dysregulering etter alvorlig skade.

– Endotelial dysfunksjon tillegges en nøkkelrolle i utvikling av organsvikt og forverret prognose hos alvorlig syke pasienter, sier overlege Pål Aksel Næss ved Barnekirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

– En rekke endoteliale substanser som blant annet påvirker vaskulær tonus, permeabilitet og metabolisme, er beskrevet og tillagt varierende grad av betydning. Om Ang-2 viser seg å være noe mer enn en markør av endotelaktivering etter alvorlig traume, er uavklart.

Videre studier må avklare om Ang-2 har en betydningsfull mediatorrolle gjennom sin binding til spesifikke reseptorer i endotelcellene etter alvorlige skader. Skulle det vise seg å være tilfelle, vil man kunne ha muligheter for å utvikle terapeutiske tiltak. Grunnsteinen i behandling av traumepasienten vil uavhengig av dette være å sikre pasienten adekvat vevsoksygenering gjennom riktig initialbehandling, inkludert kirurgisk hemostase, sier Næss.

Anbefalte artikler