Likeverdige helsetjenester til alle

Matias Nissen-Meyer Om forfatteren
Artikkel

Alle grupper av befolkningen skal få tilbud om likeverdige helsetjenester, uavhengig av deres kulturbakgrunn, tro og tilhørighet.

Dette er hovedbudskapet i Legeforeningens statusrapport om helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere. Se www.legeforeningen.no/?id=56713

Innvandrere til Norge kommer fra en rekke land og er en svært sammensatt gruppe. Ulike nasjonalitetsgrupper er forskjellige, samtidig som det er ulikheter innen disse når det gjelder kulturelle og sosiale forhold i opprinnelseslandet, hvilken samfunnsgruppe den enkelte tilhørte i opprinnelseslandet, botid i Norge og hvordan de blir møtt i Norge. Det er klare kulturelle forskjeller i hvordan sykdommer forstås og hvordan man forholder seg til helse, sykdom og ulike helseplager. I dette ligger en spesiell utfordring for helsetjenesten.

Statusrapporten viser at et likt tilbud ikke alltid sikrer et likeverdig tilbud. Generelt er levekårene i Norge for ikke-vestlige innvandrere dårligere enn for majoritetsbefolkningen. Språkproblemer og kulturelle ulikheter kan vanskeliggjøre kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient. Kommunikasjon har igjen konsekvenser for sykdomsforståelse, tidsbruk og gjennomføring av konsultasjonene, og i siste instans for effekt av behandling. Dette stiller leger og annet helsepersonell overfor store utfordringer.

Behov for kunnskap

Utfordringene med helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere må løses med tiltak på flere områder. Helsetjenesten må tilrettelegges bedre for et flerkulturelt samfunn gjennom tolketjenester, mer tilrettelegging i sykehus og på legekontorer, og tilgjengelig informasjon på et språk ulike pasientgrupper forstår. Helsepersonell trenger økt kunnskap om særegne utfordringer i sykdom og helse for ulike befolkningsgrupper. Det trengs mer kunnskap om ulik forståelse av sykdom og helse og den betydning dette har for pasientens møte med helsetjenesten. Pasientene trenger økt kunnskap om helsetjenesten i Norge. Det er behov for lett tilgjengelig flerspråklig informasjon. Mange innvandrere opplever høye terskler inn til helsetjenesten. De har lite kjennskap til den, hvordan og hvor man søker hjelp, hva man blir henvist til, hvem som kan henvise og hva det er mulig å få hjelp til.

Legeforeningen ønsker med rapporten å rette oppmerksomheten mot en gruppe som trenger å bli bedre ivaretatt i helsetjenesten. Rapporten kommer med en rekke forslag til tiltak. Med dette håper Legeforeningen at et likt tilbud raskere også skal bli et likeverdig tilbud.

Anbefalte artikler