Den norske legeforenings regnskap 2007

Erling Bakken Om forfatteren
Artikkel

Fjorårets regnskap viser et overskudd før årsoppgjørsdisposisjoner på 48,1 millioner kroner. Kjerneaktiviteten, illustrert gjennom hovedforeningens regnskap for 2006, viste et overskudd på 5,7 millioner kroner.

Legeforeningens regnskap består av følgende fond og enheter:

  1. Hovedforeningen

  2. Utdanningsfond I

  3. Utdanningsfond II

  4. Utdanningsfond III

  5. Lånefondet

  6. Kvalitetssikringsfond I

  7. Kvalitetssikringsfond II

  8. Rettshjelpsordningen for leger

  9. Fond for forebyggende medisin

  10. Fond for kvinnelige legers vitenskapelige innsats

Regnskapet viser en samlet egenkapital per 31.12. 2007 på kr 1 167 899 414. Aktiviteten i underliggende fond er regulert av egne vedtekter eller retningslinjer. Dette innebærer at hele 97,1 % av egenkapitalen er definert som bundet.

Legeforeningen hadde i 2007 et regnskapsmessig overskudd på kr 30 579 785. Overskuddet i totalregnskapet består av et negativt driftsresultat på kr 24 299 736 og netto finansinntekter på kr 54 879 521.

Høye finansinntekter i hovedforeningen, svikt i annonsesalget

Foreningens kjerneaktivitet gjenspeiles i hovedforeningens regnskap. Dette viser i 2007 et underskudd før årsoppgjørsdisposisjoner på kr 1 550 668 mot et budsjettert overskudd på kr 4 446 343. Resultatet i hovedforeningen viser således et negativt avvik på kr 5 997 001 fra det budsjetterte overskuddet. Avviket relaterer seg imidlertid i stor grad til arbeidskonflikten våren 2007 som kostet foreningen kr 4 674 282, og som forutsettes belastet «Konfliktfondet» i balansen. I tillegg er resultatregnskapet belastet med til sammen kr 2 455 669 til ulike prosjekter som er forutsatt belastet «Avsetning til utredningsformål» i balansen. Hensyntatt disse to postene, viser regnskapet et overskudd på kr 5 579 283 og et positivt budsjettavvik på kr 1 132 940.

Tidsskriftets annonseinntekter utgjorde i 2007 ca. kr 29,3 millioner og viste med dette en reduksjon på ca. kr 1,4 millioner sammenlignet med budsjett. Finansinntektene i hovedforeningen utgjorde netto ca. kr 3,6 millioner. Dette var ca. kr 1,3 millioner mer enn budsjettert. Posten andre inntekter overstiger videre budsjettet med ca. kr 6,1 millioner. Posten omfatter inntekter av eksternt finansierte prosjekter fra eksempelvis SOP, Sosial- og helsedirektoratet og UD. Dette er inntekter uten resultateffekt ved at prosjektinntektene motsvares av en kostnadsside som er like stor. Omsetningen innen disse områdene var ikke i tilstrekkelig grad gjenspeilet i budsjettet. Kontingentinntektene avvek fra budsjett med ca. – 621 000 kroner.

Økte driftskostnader, konfliktkostnader belastet konfliktfondet

Driftskostnadene i foreningen viser en markert økning både sammenlignet med årsbudsjett 2007 og sammenlignet med regnskapstallene for foregående år. Viktigste årsak til avviket er imidlertid også her knyttet til konflikten i 2007 samt aktiviteter finansiert av avsetningen til utredningsformål som omtalt over. Avviket kan videre i noen grad forklares med effekten av de ikke-budsjetterte eksternt finansierte prosjekter beskrevet over. Foreningen har en økning i driftskostnader i sekretariatet på ca. kr 4,2 millioner sammenlignet med budsjett. Ca. 2/3 av denne overskridelsen relaterer seg til økte pensjonsavsetninger. Sekretariatets ordinære personalkostnader avviker bare marginalt fra budsjett, mens andre driftskostnader overstiger budsjett med ca. kr 670 000. Innenfor andre driftskostnader finner vi de største negative avvikene innenfor IT, reiser, fremmedtjenester samt innen kostnader knyttet til nyansettelser.

Kapitalforvaltning

Likviditeten i hovedforeningen samt i alle de underliggende fondene, er plassert i verdipapirmarkedet via et konsernkontosystem. Legeforeningens overskuddslikviditet er gjennom denne ordningen allokert med 80 % i rentebærende papirer mens resterende likviditet er fordelt med 15 % i globale aksjer og 5 % i norske aksjer. Forvaltningen av midlene ivaretas av ABN Amro Kapitalforvaltning og bidro til netto finansinntekter på nesten 55 millioner kroner i 2007.

Styrking av den frie egenkapitalen

Hovedforeningens økonomi preges av en ubalanse mellom variable inntekter og faste kostnader noe som gjør foreningen sårbar ved svikt i inntektene. Variable inntekter består hovedsaklig av Tidsskriftets annonseinntekter. Annonseinntektene viste en negativ utvikling i 2007. Den frie egenkapitalen er styrket de senere år, men vurderes fortsatt som relativt lav. Dette innebærer begrenset økonomisk handlefrihet for hovedforeningen. Resultatmessig overskudd og styrking av den frie egenkapitalen vil således bli prioritert også i 2008. Det bør imidlertid understrekes at fortsatt styrking av foreningens frie egenkapital vanskelig kan oppnås ved vedvarende svikt i Tidsskriftets annonseinntekter. Svake kapitalmarkeder vil også kunne påvirke hovedforeningens resultat i negativ retning i 2008. Det skal videre bemerkes at Legeforeningens nye organisering fra 2007 som omfatter økt satsing på det fagmedisinske arbeidet i foreningen, innebærer et press på kostnadsnivået i sekretariatet.

Årsberetning og resultatregnskap for Legeforeningen er i sin helhet lagt ut på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/?id=126138

Anbefalte artikler