Somadril er tilgjengelig etter 1. mai 2008

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Når Somadril trekkes fra markedet 1. mai 2008 (1), trer det en ordning i kraft som gir leger mulighet å søke «spesielt godkjenningsvedtak» for sine pasienter slik at de kan fortsette med midlet. Denne ordningen er mulig så lenge det finnes et land (f.eks. USA) der Somadril er et godkjent legemiddel. En liknende ordning finnes også i EU. Der ble Somadril avregistrert i mars 2008.

  Kriteriet for å søke «spesielt godkjenningsvedtak» er, ut fra en samtale med Statens legemiddelverk, at leger bare skal søke når de kan dokumentere at alt annet er prøvd og bare Somadril har en tilfredsstillende effekt. Hva Legemiddelverket mener med «alt», kan vi bare spekulere i, men en kvalifisert gjetning er: Har pasienten prøvd alle relevante medikamenter? Har pasienten vært til behandling hos fysioterapeut/manuellterapeut og eller kiropraktor? Har pasienten vært hos spesialist, ev. smerteklinikk, og fått en tverrfaglig undersøkelse?

  Mange leger har sterke meninger om Somadril, og det har medført en del stigmatisering rundt bruken av midlet. Noen leger har pasienter som har hatt veldig god effekt av det, mens andre har nektet å skrive det ut. På grunn av stigmatiseringen er det en del leger som vil nøle med å sende inn søknad for sine pasienter. Til disse må man si at ordningen for å søke «spesielt godkjenningsvedtak» er ment som en siste instans hvis alt annet er prøvd. For mange pasienter er det snakk om sterke smerter og vesentlig forskjell i livskvalitet ved å ta Somadril kontra det ikke å ta Somadril.

  Det må også sies at ordningen med å søke «spesielt godkjenningsvedtak» begrenser – om ikke umuliggjør – misbruk, siden det hindrer pasienten å gå fra lege til lege for å få resept flere steder. Du som fastlege får god kontroll med pasientens ukentlig inntak av Somadril. Anbefalt dose er en tablett à 350 mg 3 – 4 ganger daglig.

  Karisoprodol er kjemisk nær beslektet med meprobamat og besitter de samme farmakologiske egenskapene (2). Karisoprodol metaboliseres i leveren, med biologisk halveringstid på rundt to timer. Hovedmetabolitten i serum hos mennesker er meprobamat, som når maksimal serumkonsentrasjon etter omtrent fire timer. Meprobamat har en biologisk halveringstid på 6 – 17 timer. Halveringstiden og dermed akkumuleringstendensen øker ved langvarig bruk (2). Det anbefales derfor å råde pasienter til å la være å føre motoriserte kjøretøyer. Hvis dette ikke kan unngås, bør man vente i minst ti timer etter siste inntak av Somadril før man kjører. Det har vært saker for retten hvor tiltalte har hatt høye verdier av relevante stoffer i blodet og vedkommende har hevdet at det har gått mer enn seks timer siden siste Somadril-tablett.

  Ordningen med å søke «spesielt godkjenningsvedtak» trer i kraft 1. mai 2008. Vi venter fremdeles på informasjon fra Legemiddelverket om hvor man skal søke og med hvilket skjema. Når dette foreligger, vil det bli lagt ut på nettstedet til Foreningen Somadril i Norge (3). Leger og legekontorer/legesentre kan informere aktuelle pasienter om deres interesseorganisasjon Foreningen Somadril i Norge (3).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media