Nyttig om legemidler

Olav Flaten Om forfatteren
Artikkel

Hauge, MS

Thomassen, PT.

Legemidler og juss

Kvalitet, sikkerhet og effekt av legemidler. 332 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. Pris NOK 428

ISBN 978-82-450-0351-2

Det er første gang dette emnet er blitt gjort til gjenstand for en lærebok. Målgruppen vil være alle som har interesse for legemidler og som arbeider med legemidler. Denne beskrivelsen blir så bred fordi boken omfatter et meget stort spekter og derfor vil være til stor nytte for mange. Den bør bli pensum for farmasistudenter og for dem som utdanner seg i farmakologi og klinisk farmakologi. Ansatte i farmasøytisk industri og i helseforvaltningen vil finne svar på mange problemstillinger.

Forfatterne er henholdsvis farmasøyt og jurist, og de har begge langvarig og bred erfaring fra industri, akademia og forvaltning.

Boken er veldig bra oppbygd og redigert. Som eksempel er innholdsfortegnelsen på hele 13 sider, og den alene kan tjene som en fin oversikt over feltet.

De skjematiske fremstillingene er til dels av god kvalitet, og selv de mer kompliserte prosedyrene har forfatterne kommet noenlunde greit ut av i sitt forsøk på å gjøre stoffet tilgjengelig.

Hovedpreget er grundighet, men det har ikke gått på bekostning av lesbarhet. Noen områder kunne det ha vært brukt noen flere sider på. Jeg tenker spesielt på avsnittet om god klinisk praksis. Her kunne man ha forklart litt mer om industriens prosedyrer og konsekvenser dette har for hindring av forskningsfusk i industriens legemiddelstudier.

Det andre feltet som er litt stemoderlig behandlet, er reklame for legemidler. Her mangler en del elementer som særlig de siste årene har vært med på å fjerne mye av det som legemiddelindustrien tidligere er blitt kritisert for. Dette er også to eksempler som belyser at den rene juskomponenten har fått størst vekt. De mer kvalitative konsekvensene av nye juridiske og samfunnsmessige krav er i mindre grad omtalt.

EU-lovverket og prosessene i European Medicines Agency (EMEA) er viet stor og nødvendig plass. Dette er bra, for det er nok bærebjelken i rettsgrunnlaget for dette området.

Alle som leser denne boken, må sitte igjen med overbevisningen om at dette området er dekket av et omfattende lov- og regelverk. Derfor burde en annen gruppe lesere også være aktuelle: de mange journalister, helsepersonell og andre som interesserer seg for legemidler, men som til tider uttrykker et noe unyansert og lite kvalifisert syn på legemiddelspørsmål.

Andre nye bøker som omfatter nært beslektede områder er: Pharmaceutical medicine, biotechnology and European law (1), Norsk biobankrett (2) og Helseforskningsrett (3).

Anbefalte artikler