Kompakt lærebok i neonatologi

Alf Meberg Om forfatteren
Artikkel

Peitersen, B

Arrøe, M

Pryds, O.

Neonatologi

Det raske og det syge nyfødte barn. 350 s, tab, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2008. Pris DKK 449

ISBN 978-87-17-03995-7

Tre danske nyfødtmedisinere har revidert denne aktuelle tredjeutgaven til en nyttig og oppdatert lærebok i moderne neonatologi. De beskriver fosterets utvikling, fostermedisinske aspekter, fødsel og fosterovervåking, undersøkelse av friske nyfødte så vel som de mange utviklingsavvik og sykdomstilstander som kan ramme det nyfødte barnet. Også neonatale transporter og veiledning til foreldre er med. Det er en liste over medikamenter som brukes til nyfødte (med doseringsangivelser), ordliste med forklaringer av medisinsk fagterminologi og et godt stikkordregister. En rekke fine figurer – grafiske fremstillinger, tegninger, fotografier og røntgenbilder – er med.

Så omfattende som moderne neonatologi er blitt gir denne utgivelsen med sitt moderate volum en kompakt fremstilling av dette viktige fagområdet. Den kan naturlig nok ikke fungere som fordypning og oppslagsverk på linje med de store lærebøkene, men vil egne seg utmerket for studenter, for leger under spesialistutdanning i barnesykdommer og for sykepleiere som arbeider innenfor neonatologien og som vil videreutdanne seg i faget. En del kapitler er kanskje litt preget av oppramsing, men dette må nødvendigvis bli slik for å få en tilnærmet komplett oversikt over de aktuelle temaene. Teksten er på dansk, men vil uten problemer kunne leses av norske brukere. Helhetsinntrykket er meget godt, og våre danske kolleger har utført et fint og fortjenestefullt arbeid.

Anbefalte artikler