Reseksjon av symptomatiske intraspinale meningeomer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Meningeomer er en av de vanligste primære intraspinale svulstene hos voksne. De fleste pasienter med denne tilstanden vil utvikle myelopati eller radikulopati. Behandlingen er vanligvis kirurgisk. Det er publisert relativt få pasientserier som viser nevrologisk resultat etter kirurgi for intraspinale meningeomer. Dette til tross for at pasientene i økende grad etterspør informasjon om prognosen før de gir sitt informerte samtykke til kirurgi. Denne studien tar sikte på å undersøke operativ morbiditet og nevrologisk resultat i et norsk materiale.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Materialet består av samtlige 28 pasienter behandlet på Rikshospitalet for histologisk verifisert intraspinalt meningeom i perioden 1999 – 2003. Alle pasientene gjennomgikk ny radiologisk og klinisk vurdering.

  Resultater.

  Resultater.

  Vi fant at 96,5 % av pasientene hadde nevrologisk bedre eller uendrede utfall etter kirurgi. Det var ingen tilbakefall og ingen mortalitet.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Vi konkluderer med at kirurgi for intraspinale meningeomer kan utføres med utmerket resultat, med lav morbiditet og mortalitet.

  Abstract

  Background.

  Meningioma is one of the most common primary intraspinal tumours in adults. Most patients with this condition develop myelopathy or radiculopathy. The treatment of choice for these tumours is surgery, although few data are published on neurological outcome after surgery for intraspinal meningiomas. Patients are increasingly asking about the prognosis before they consent to surgery. This study aims at investigating operative morbidity and neurological outcome in a continuous surgical series in Norway.

  Material and methods.

  The material comprised all 28 patients treated for histologically verified intraspinal meningioma at Rikshospitalet in the time period 1999 to 2003. All patients underwent new radiological and clinical assessments for study purposes.

  Results and interpretation.

  We found that 96.5 % of the patients were neurologically improved or unchanged after surgery. There was no recurrence, nor mortality. These findings match earlier reports in the literature. Morbidity was at 18 %, this was higher than in other studies due to our wide definition of surgical morbidity. We conclude that surgery can be performed with excellent outcome, whilst the morbidity and mortality remain low.

  Main findings
  Tabell

  Hovedbudskap

  • Behandlingen av intraspinale meningeomer er kirurgisk

  • De aller fleste blir nevrologisk bedret etter kirurgi

  • Komplikasjonsraten er lav

  Artikkel
  Innledning

  Meningeomer er en av de vanligste primære intraspinale svulster hos voksne. De oppstår fra arachnoidea, men er solid forankret i det indre durabladet og vil ved økende størrelse forskyve og komprimere ryggmargen og/eller nerverøttene (ramme 1). De fleste pasienter vil med tiden oppleve myelopati eller radikulopati (ramme 2). Intraspinale meningeomer er vanligst hos kvinner 50 – 70 år (1) – (4). Standardbehandlingen for disse svulstene er kirurgi, og komplett tumorekstirpasjon er vanligvis mulig i over 90 % av tilfellene (1) – (4). Gjenvekst av tumor etter ekstirpasjon er sjelden.

  I forkant av kirurgisk behandling har de fleste pasientene opplevd progressive nevrologiske utfall. Som en naturlig følge av dette er de meget interessert i å få informasjon om hvilket nevrologisk funksjonsnivå de kan regne med postoperativt. Det er publisert begrenset med data om dette. Vårt mål med denne studien var å finne operativ morbiditet og nevrologisk endepunkt i en kontinuerlig norsk pasientserie av intraspinale meningeomer.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Dette er en retrospektiv studie fra ett enkelt senter. Vi inkluderte alle pasienter operert for histologisk verifisert intraspinalt meningeom i perioden 1999 – 2003 ved Rikshospitalet. Pasientene ble identifisert ved gjennomgang av operasjonsprotokollen for denne perioden. Pasienter med svulst i kraniocervikalovergangen ble ekskludert. 28 pasienter med primært intraspinalt meningeom ble identifisert. Alle pasientene gjennomgikk kirurgi med maksimal tumorreseksjon og optimalt nevrologisk resultat som siktemål. Ingen mottok adjuvant behandling.

  Dataene til studien ble samlet inn fra pasientenes journal og preoperative MR-bilder. I tillegg ble alle pasientene fulgt opp våren 2004 med ny nevrologisk undersøkelse og radiologisk oppdatering. 24 av 28 pasienter tok ny MR i 2004, to pasienter tok CT i stedet for MR på grunn av pacemaker og to pasienter avslo å gjennomgå ny bildediagnostikk. 23 av 28 pasienter kom til ny poliklinisk undersøkelse i 2004, mens de fem som avslo tilbudet om å komme, gjennomgikk et strukturert telefonintervju med vekt på nevrologisk funksjon.

  Resultater

  Resultater

  Pasientkarakteristika

  Pasientkarakteristika

  Vår pasientserie består av 28 pasienter med primært intraspinalt meningeom, 26 kvinner og to menn. 27 av disse hadde symptomgivende svulst. Gjennomsnittsalderen ved kirurgi var 64 år (45 – 82 år), og gjennomsnittlig observasjonstid var 37 måneder (7 – 64 måneder).

  Svulstlokalisasjon

  Svulstlokalisasjon

  27 svulster var intradurale, mens bare én var ekstradural og intraspinal. 21 av svulstene var torakale, fem cervikale, én lumbal og én sakral. I aksialplanet hadde 15 lateralt feste mot dura, sju ventralt og fem posteriort. Festepunktet mot dura for det ene ekstradurale intraspinale meningeomet kunne ikke fastslås (tab 1).

  Tabell 1

  Svulstlokalisasjon og funksjonsnivå. Gangfunksjon: sengeliggende: 1; rullestol: 2; levende støtte: 3; rullator: 4; krykke/snubletendens: 5; normal funksjon: 6. Blærefunksjon: urinretensjon: 1; inkontinens: 2; normal blærefunksjon: 3. Analsfinkter: Inkontinens: 1; kontinens: 2

  Pasientnr.

  Alder

  Kjønn

  Lokalisasjon

   % av kanalen

  Reseksjonsgrad

  Komplikasjon

  Preoperativ gang-funksjon

  Postoperativ gang-funksjon

  Preoperativ blærefunksjon

  Postoperativ blærefunksjon

  Preoperativ analsfinkter

  Postoperativ analsfinkter

  1

  77

  Kvinne

  Torakalt

  Lateralt

  62

  Total

  5

  6

  3

  3

  2

  2

  2

  54

  Mann

  Torakalt

  Anteriort

  62

  Total

  5

  6

  2

  2

  1

  2

  3

  52

  Kvinne

  Torakalt

  Lateralt

  29

  Total

  6

  6

  2

  2

  2

  2

  4

  71

  Kvinne

  Torakalt

  Lateralt

  38

  Total

  Lekkasje av cerebrospinalvæske

  2

  6

  3

  3

  2

  2

  5

  50

  Kvinne

  Cervikalt

  Anteriort

  11

  Total

  6

  6

  3

  3

  2

  2

  6

  63

  Kvinne

  Cervikalt

  Lateralt

  36

  Subtotal

  6

  6

  3

  3

  2

  2

  7

  59

  Mann

  Cervikalt

  Lateralt

  29

  Subtotal

  6

  6

  3

  3

  2

  2

  8

  76

  Kvinne

  Torakalt

  Posteriort

  30

  Total

  Hematom

  3

  2

  2

  3

  2

  2

  9

  71

  Kvinne

  Lumbalt

  Lateralt

  73

  Total

  4

  5

  1

  1

  2

  2

  10

  76

  Kvinne

  Torakalt

  Anteriort

  25

  Subtotal

  4

  5

  3

  3

  2

  2

  11

  76

  Kvinne

  Torakalt

  Lateralt

  36

  Total

  4

  5

  2

  3

  1

  2

  12

  71

  Kvinne

  Torakalt

  Lateralt

  62

  Total

  5

  5

  2

  2

  2

  2

  13

  69

  Kvinne

  Torakalt

  Anteriort

  67

  Total

  Urinveisinfeksjon

  4

  5

  2

  2

  2

  2

  14

  82

  Kvinne

  Torakalt

  Lateralt

  68

  Total

  4

  4

  2

  2

  2

  2

  15

  45

  Kvinne

  Torakalt

  Anteriort

  67

  Total

  5

  6

  2

  2

  2

  2

  16

  80

  Kvinne

  Torakalt

  Lateralt

  58

  Total

  4

  4

  3

  3

  1

  1

  17

  77

  Mann

  Cervikalt

  Posteriort

  62

  Total

  4

  5

  3

  3

  2

  2

  18

  76

  Kvinne

  Torakalt

  Lateralt

  64

  Total

  4

  5

  3

  3

  2

  2

  19

  63

  Kvinne

  Torakalt

  Lateralt

  60

  Total

  5

  6

  3

  3

  2

  2

  20

  48

  Kvinne

  Cervikalt

  Anteriort

  38

  Total

  Lekkasje av cerebrospinalvæske

  6

  6

  3

  3

  2

  2

  21

  64

  Kvinne

  Torakalt

  Lateralt

  44

  Total

  6

  6

  3

  3

  1

  2

  22

  48

  Kvinne

  Torakalt

  Anteriort

  54

  Total

  6

  6

  3

  3

  2

  2

  23

  46

  Kvinne

  Torakalt

  Lateralt

  34

  Subtotal

  2

  6

  1

  3

  2

  2

  24

  60

  Kvinne

  Torakalt

  Anteriort

  43

  Total

  5

  6

  3

  3

  2

  2

  26

  60

  Kvinne

  Torakalt

  Posteriort

  51

  Total

  5

  6

  2

  3

  1

  2

  27

  61

  Kvinne

  Torakalt

  Posteriort

  38

  Total

  4

  6

  3

  3

  2

  2

  28

  79

  Kvinne

  Torakalt

  Posteriort

  64

  Total

  3

  6

  2

  2

  2

  2

  Svulststørrelse

  Svulststørrelse

  Som et indirekte mål på svulstenes kompresjon av de nevrale strukturene anslo vi svulststørrelsen som en prosentdel av spinalkanalens areal i det aksiale MR-snittet som viste maksimal masseeffekt av svulstene. Svulstene fylte i snitt 47 % (11 – 73 %) av spinalkanalen (tab 1).

  Kirurgi og komplikasjoner til kirurgi

  Kirurgi og komplikasjoner til kirurgi

  Laminektomi ga tilstrekkelig tilgang i de fleste tilfeller. I noen få tilfeller foretok man unilateral fasettektomi for økt tilgang. Festepunktet mot dura ble ikke eksidert, men omhyggelig koagulert. Svulsten ble radikalt fjernet i 23 tilfeller (82 %). Kirurgisk mortalitet etter en måned var null. Kirurgisk morbiditet, definert som alle uønskede medisinske hendelser innen 30 dager postoperativt, tilkom hos fire av de 28 pasientene (14 %): forbigående lekkasje av cerebrospinalvæske i to tilfeller, postoperativt hematom som medførte permanent nevrologisk forverring i ett tilfelle og urinveisinfeksjon i ett tilfelle. I tillegg utviklet én pasient en alvorlig kyfose etter laminektomi i flere nivåer i øvre torakalcolumna (tab 1). 2 av 28 pasienter fikk altså varig økt morbiditet etter kirurgien.

  Gangvansker før og etter behandling

  Gangvansker før og etter behandling

  20 pasienter hadde gangvansker før de kom til behandling, mens bare 11 hadde gangvansker på oppfølgingstidspunktet (tab 1). 14 av de 20 pasientene med redusert gangfunksjon preoperativt hadde bedret funksjon ved oppfølging, mens fem hadde uendret funksjon. En enkelt pasient med preoperative gangvansker fikk et postoperativt hematom og opplevde bestående forverring i gangfunksjonen. Svulstenes lokalisasjon eller størrelse viste ingen signifikant sammenheng med pre- eller postoperativ gangfunksjon.

  Blærefunksjon før og etter behandling

  Blærefunksjon før og etter behandling

  14 pasienter hadde urininkontinens eller urinretensjon før den kirurgiske behandlingen. På oppfølgingstidspunktet hadde bare ni av 28 forstyrrelser i blærefunksjonen. Ingen fikk forverret blærefunksjon etter kirurgi. Postoperativ normalisering av blærefunksjonen fant sted hos fem av de 14 (36 %) som hadde problemer med vannlatingen preoperativt (tab 1). Svulstenes lokalisasjon eller størrelse hadde ingen signifikant sammenheng med pre- eller postoperativ blærefunksjon.

  Ramme 1

  Intraspinale meningeomer

  • Utgjør 25 % av alle primære intraspinale svulster

  • Insidens er ca. 1 per 400 000 innbyggere per år

  • Er hyppigst i 45 – 55 års alder

  • Oppstår hyppigere hos kvinner enn hos menn

  • Er vanligst i torakalnivå

  • Vokser vanligvis langsomt

  • 95 % er godartede

  Analsfinkterfunksjon før og etter behandling

  Analsfinkterfunksjon før og etter behandling

  Analsfinkterdysfunksjon forelå hos seks av de 28 pasientene ved henvisning. På oppfølgingstidspunktet hadde bare én pasient dysfunksjon (tab 1). Ingen pasienter hadde forverret analsfinkterfunksjon postoperativt. Normalisering av funksjonen fant altså sted hos fem av seks (83 %) pasienter med preoperativ påvirkning av analsfinkteren. Svulstenes lokalisasjon eller størrelse viste ingen signifikant sammenheng med pre- eller postoperativ analsfinkterfunksjon.

  Radiologisk kontroll

  Radiologisk kontroll

  MR eller CT ved oppfølgingen viste ingen residiver eller vekst av resttumor.

  Diskusjon

  Diskusjon

  Vårt materiale hadde det klassiske forholdet med en høy kvinne-mann-ratio, gjennomsnittsalder ved kirurgi på ca. 60 år og med flest svulster lokalisert til torakalcolumna. Dette har man vedvarende funnet i studier av intraspinale meningeomer (5). Kvinneovervekten er enda mer uttalt i vårt materiale enn i tidligere studier med en kvinne-mann-ratio på 13 : 1. Fordelingen av svulstenes festepunkt på dura viste en jevn fordeling rundt hele omkretsen av durasekken, med ca. 25 % festet henholdsvis anteriort og posteriort og ca. 50 % med lateralt festepunkt. Dette er sammenfallende med noen tidligere funn (5), mens andre har rapportert at posteriort feste er vanligere enn anteriort. Vi fant ingen korrelasjon mellom svulstenes innfestingssted i aksialplanet og nevrologisk resultat. Rapportene i litteraturen er motstridende, men det har vært hevdet at anteriort feste til dura er en indikator for dårligere resultat, siden operasjonen da blir mer teknisk krevende. En annen faktor er at det ikke var noen kalsifiserte meningeomer i vårt materiale. Kalsifiserte meningeomer med anterior innfesting er kjent for å være de aller mest teknisk krevende å fjerne. Vi beregnet andelen av lumen i spinalkanalen som meningeomene fylte, på nivået for deres største diameter. Vi fant at svulstene i gjennomsnitt tok opp 47 % av lumen (tab 1), men størrelsen påvirket ikke operasjonsresultatet i vårt materiale.

  Svulsten ble fjernet i sin helhet hos 82 % (23/28) av våre pasienter. I litteraturen rapporteres det høy frekvens av fullstendig tumorekstirpasjon, 82 – 96,5 %. Residiv eller ny vekst forekom ikke i vårt materiale i løpet av oppfølgingstiden. Tidligere studier rapporterer 3 – 13 % residiv (2, 4, 6, 7). I flere studier hevdes det at for å forebygge residiv er grundig koagulering av tumors feste mot dura like effektivt som eksisjon av festet (1). I vårt materiale ble tumors feste ikke eksidert i noe tilfelle, men ble koagulert med bipolar diatermi.

  Det var ingen operativ mortalitet i vårt materiale. Andre rapporterer også svært lav mortalitet, 0 – 3 % (1, 2, 4, 7) – (11).

  Ramme 2

  Symptomer

  • Skyldes oftest langsomt økende kompresjon av ryggmargen

  • Gir motoriske og sensoriske funksjonsforstyrrelser nedenfor svulstens nivå

   1. Nedsatt tempo og kraft, temporeduksjon kommer gjerne først

   2. Styringsvansker

   3. Påvirkning av naturlige funksjoner, svikt i analsfinkter, blæreparese, urininkontinens, ereksjonsproblemer

   4. Sensorisk tverrsnittsnivå svarende til svulstens lokalisasjon

  Forekomst av operativ morbiditet er også lav i litteraturen. Lekkasje av cerebrospinalvæske og overflatiske sårinfeksjoner er vanligst, selv om mer alvorlig morbiditet som lungeemboli også har vært rapportert. Hyppigheten av morbiditet rapporteres å være 3 – 10 % (1, 2, 8, 9) – (11), mens vi fant en frekvens på 14 % morbiditet innen 30 dager postoperativt (4 av 28). Dette skyldes åpenbart stor variasjon i definisjonen av morbiditet. Vi har brukt en vid definisjon som inkluderer alle postoperative komplikasjoner, inkludert enkle infeksjoner som urinveisinfeksjon. Ser man kun på lekkasje av cerebrospinalvæske, lå frekvensen i vårt materiale på 7 % (2 av 28). Samme andel opplevde komplikasjoner relatert til kirurgien som førte til varig morbiditet (én utviklet etter hvert kyfose, én fikk postoperativt hematom med nevrologisk forverring).

  I litteraturen rapporteres det generelt godt resultat etter kirurgi for intraspinale meningeomer, med godt funksjonelt resultat (nevrologisk uendret eller bedret) i 74 – 100 % av tilfellene (1, 2, 4, 7) – (11). Våre resultater bekrefter dette, ettersom vi fant at 96,5 % (27/28) av pasientene hadde bedret eller uendret nevrologisk utfall postoperativt, fordelt på 82 % (23/28) bedret og 15 % (4/28) uendret (tab 2).

  Tabell 2

  Nevrologisk resultat, morbiditet¹, mortalitet og demografi

  Forfatter, år

  Bedret (%)

  Uendret (%)

  Forverret (%)

  Morbiditet (%)

  Mortalitet (%)

  Antall pasienter

  Gjennomsnittlig alder

  Ratio kvinner : menn

  Levy, 1982

  83

  17

  0

  4

  1

  97

  53

  4 : 1

  Solero, 1989

  53

  37

  10

  2

  1

  174

  56

  3 : 1

  Roux, 1996

  85

  13

  2

  1

  0

  54

  54

  4 : 1

  King, 1998

  95

  1

  4

  4

  1

  78

  62

  4 : 1

  Gezen, 2000

  83

  14

  3

  9

  3

  36

  49

  3 : 1

  Gottfried, 2003

  92

  0

  8

  0

  0

  25

  60

  4 : 1

  Haegelen, 2005

  100

  0

  0

  0

  0

  33

  66

  6 : 1

  Denne studien

  82

  15

  3

  7

  0

  28

  64

  13 : 1

  [i]

  [i] ¹  Her avgrenset til lekkasje av cerebrospinalvæske og sårinfeksjoner

  Blant våre pasienter med vannlatingsforstyrrelser ble 91 % asymptomatiske, mens 3 % opplevde noe bedring. King og medarbeidere rapporterte at 5 % opplevde ingen endring i vannlatingsforstyrrelsene og at ingen opplevde forverring. Sammenlagt viser deres funn og våre funn at kirurgi ikke bare kan bedre gangvansker, men at kirurgi også er av meget stor verdi for å avhjelpe symptomer fra de naturlige funksjoner. Siden sykdommen er sjelden blant menn, er det ikke rapportert om erektil dysfunksjon etter kirurgi for intraspinale meningeomer.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Behandlingen for intraspinale meningeomer er kirurgisk. Kirurgi kan utføres med meget godt resultat, og morbiditeten og mortaliteten er lav. Våre funn fra Rikshospitalet er sammenfallende med funn internasjonalt i tidligere studier (tab 2). For 69 år siden mente den amerikanske pioneren innen nevrokirurgi Harvey Cushing at kirurgi for intraspinale meningeomer var en av de mest takknemlige operasjoner å utføre (12). Våre funn tyder på at påstanden hans står seg også i dag.

  Vi takker Nevroradiologisk seksjon, Bilde- og Intervensjonsklinikken, Rikshospitalet for godt samarbeid ved utvelgelse av illustrasjonsbilder.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media