Prognoseverktøy etter kirurgi for levermetastaser

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Et skåringssystem som vekter pasientens prognostiske variabler i et nomogram, kan angi prognosen etter leverkirurgi for tykktarmskreft.

Amerikanske forskere har laget et nomogram basert på nær 1 500 pasienter operert for levermetastaser etter tykktarmskreft (1). Kliniske variabler, som alder, kjønn, type reseksjon, nivå av preoperativt karsinoembryonalt antigen (CEA) og svulstrelaterte faktorer, ble inkludert i multivariatanalyse og vektet ut fra betydning for sykdomsspesifikk overlevelse. Funnene ble sammenholdt med øvrig klinisk risikoskår (Fong-skår) og internvalidert i forhold til bruk av adjuvant kjemoterapi. Forskerne konkluderte med god korrelasjon og kalibrering for det konstruerte nomogrammet.

– Bruk av nomogram er en spennende tilnærming. Likevel knytter det seg flere spørsmål til klinisk anvendelse, sier professor Jon Arne Søreide ved Gastrokirurgisk seksjon, Stavanger universitetssjukehus.

– Gruppen pasienter som gjennomgår leverreseksjon er heterogen, derfor er et robust prediktivt verktøy ønskelig. Ulikheter i pasientseleksjon, utredning og behandling mellom avdelinger innebærer likevel at en generell anvendelse av slike nomogrammer og skåringssystemer er usikker.

Metoden er brukt ved andre kreftsykdommer og ved bl.a. akutt appendisitt. Ekstern validering er viktig (2), noe denne studien mangler. Det bør utarbeides flere kliniske prognoseverktøy. For pasienter med kolorektale levermetastaser kan nye molekylærbiologiske markører kanskje bedre informasjonsverdien i et nomogram, ikke minst når det gjelder seleksjon for adjuvant systemisk behandling, sier Søreide.

Anbefalte artikler