Ergoterapi ved demens er kostnadseffektivt

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Trening på meningsfulle aktiviteter for å bedre funksjonsnivået hos personer med demens reduserer kostnader til den uformelle omsorgen.

Ergoterapibehandling er vist å bedre det daglige funksjonsnivået hos pasienter med demens og dermed avlaste omsorgspersonene. Forskere fra Sverige og Nederland har gjort en kostnad-nytte-studie av ergoterapibehandling for pasienter med demens som bor utenfor institusjon (1).

135 personer over 65 år med mild til moderat demens inngikk i en randomisert, enkeltblindet, kontrollert studie. Intervensjonsgruppen deltok i ti sesjoner med ergoterapi i løpet av fem uker. Det ble lagt vekt på å oppøve strategier for å kompensere for den kognitive svikten og på nødvendige justeringer av omgivelsene. I tillegg til et bedret funksjonsnivå var det en kostnadsreduksjon for terapigruppen sammenliknet med kontrollgruppen, med størst besparelsen innenfor den uformelle omsorgen.

– Denne studien er av interesse fordi den viser at pasienter med mild til moderat demens kan bedre sin funksjon og øke sin selvstendighet gjennom individuelt tilrettelagt ergoterapi i hjemmet, sier psykiater Ingun Ulstein ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Ullevål universitetssykehus.

– Ergoterapi er imidlertid ingen lovbestemt kommunal oppgave her til lands. Kommunalt ansatte ergoterapeuter kobles vanligvis inn relativt sent i demensforløpet i forhold til vurdering av hjelpemiddelbehov. En bevisstgjøring blant fastleger og annet helsepersonell om nytten av ergoterapeutiske tiltak som også inkluderer pårørende, kan på sikt føre til at kvalifiserte ergoterapeuter trekkes inn i behandlingen på et tidligere tidspunkt. Ifølge denne studien vil dette også kunne ha positive helseøkonomiske effekter.

Beklageligvis var oppfølgingstiden for kort til at man med sikkerhet kan si noe om kostnadseffektivitet på sikt. I studien sies det heller ingenting om hva som karakteriserte de pasientene som hadde nytte av intervensjonen.

Anbefalte artikler