Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Ny forskning viser at undergrupper av astma kan knyttes til spesifikke gener involvert i inflammasjonsrespons. Dette er kunnskap som kan bidra til bedre individuell behandling.

Monica Cheng Munthe-Kaas. Foto privat

Forekomst av astma øker i de fleste vestlige land og er nå den hyppigste årsak til sykehusinnleggelser hos barn. Astma er en inflammatorisk lungesykdom hvor både miljø og arv er av betydning. I avhandlingen Asthma and allergy in childhood: genetics of the inflammatory reaction viser Monica Cheng Munthe-Kaas ved Barneavdelingen, Ullevål universitetssykehus hvordan gener involvert i inflammasjonsrespons er assosiert med spesifikke former for astma og allergi hos barn.

– Vi har undersøkt variasjon i genene til proteiner som inngår i T-celleaktivering og differensiering, og i gener som koder for effektorproteiner i inflammasjonsresponsen. De forskjellige genvariantene er assosiert med spesifikke former for astma: TNF-α-genet med ikke-allergisk astma, T-bet-genet med allergisk astma og CTLA-4-genet med atopisk astma, som er astma med høyt serum-IgE. Dette tyder på at forskjellige former for astma til dels kan ha sin egen genetiske disposisjon. HLA-klasse II-gener var derimot spesifikt assosiert med allergi mot bjørk, burot eller katt, sier Munthe-Kaas.

Genanalysene kan være nyttig for å klassifisere ulike undergrupper av astma og bedre behandling og symptomkontroll hos den enkelte pasient. Økt kunnskap om genetikk og immunologi kan også bidra til økt forståelse av samspillet mellom arv og miljø i utviklingen av astma.

Munthe-Kaas forsvarte avhandlingen for dr.med.-graden 20.12. 2007.


TNF-α: Tumornekrosefaktor-α. Et cytokin som er involvert i mange ulike prosesser i kroppen, som inflammasjon, differensiering og programmert celledød. TNF-α har også vært detektert i mastceller og er involvert i hyperreaktivitetsresponsen i luftveiene.

T-bet: T-cellespesifikk T-boks transkripsjonsfaktor. Intranukleær transkripsjonsfaktor som man tror har betydning for T-celledifferensiering til Th1- og Th2-celler.

CTLA-4: Cytotoksisk T-celle-antigen 4. En reseptor som uttrykkes hovedsakelig på CD4+ T-celler. Reseptoren har en modulerende effekt på T-celleaktivitet.

HLA-klasse II: Humant leukocyttantigen klasse II. Dette er proteiner som er direkte involvert i T-celleaktivering, ved antigenpresentasjon til T-cellene.

Anbefalte artikler