Nyttig om ledelse ved kriser

Øivind Ekeberg Om forfatteren
Artikkel

Weisæth, L

Kjeserud, R.

Ledelse ved kriser

En praktisk veileder. 144 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 285

ISBN 978-82-05-35182-0

Boken er i første rekke skrevet for ledere i private og offentlige virksomheter som må være forberedt på at de kan bli rammet av større alvorlige hendelser.

 De fem kapitlene omhandler: formålet med boken, tiden før krisen, kriseledelse, kompetansehevende aktiviteter, og til slutt scenariobeskrivelser. Det er et begrenset antall referanser, i hovedsak til forfatternes egne arbeider. Seniorrådgiver Hans Chr. Bangsmoen i Wilh. Wilhelmsen har skrevet forordet, blant annet basert på rederiets utfordringer i forbindelse med Partnair-ulykken utenfor Hirtshals i 1989 og flyktningene på M/S Tampa i 2001.

Det er to hovedlinjer. Den ene dreier seg om vanlige reaksjoner i krisens forskjellige faser og hvordan disse henger sammen med personlige og situasjonsbetingede forhold, den andre om hvordan man kan gå frem for å øke kompetansen. Det er kun få bedrifter som har etablerte kriseteam, til tross for at slik kompetanse er svært viktig.

Betydningen av å kunne håndtere mediene er vektlagt, med mange forslag til å forberede hvordan dette kan gjøres. Det kunne vært ønskelig med noe større vinkling på hvor belastende det kan være for enkeltpersoner å bli eksponert i mediene, særlig når beskrivelsene er fortegnet, omtalen langvarig og eventuelt forsterkes av autoritetspersoner før det foreligger grundige granskninger.

Godt lederskap fremheves med rette, blant annet med hensyn til kompetanse, tydelighet og tillit. Forfatterne henviser til den solide kunnskapen om at ledere som har gjennomgått trening, mestrer kriser bedre, både når det gjelder virksomhetenog lederen personlig. Også her er det nok mange som ikke har fått den anbefalte trening.

Forfatterne formidler et optimistisk syn på hvordan det er mulig å komme gjennom kriser og katastrofer, særlig om man er godt forberedt og følger strukturerte planer. Allikevel er det ganske mange som sliter med langvarige fysiske og psykiske helseskader etter traumatiske hendelser. Dette er forfatterne klar over, men aspektet kunne nok vært beskrevet noe tydeligere.

Forfatterne har i over 30 år gjennomført mange simuleringer med ledere i store virksomheter i Norden. Dette bærer boken preg av ved sin klare oppbygning og de konkrete forslagene til hvordan utdanning og trening kan legges opp. Den vil være nyttig for alle ledere som ønsker å være forberedt på å mestre kriser som måtte ramme egen virksomhet, og for andre som arbeider med kriser og katastrofer. Boken anbefales både for læring og etterlevelse.

Anbefalte artikler