God innføring i klinisk medisin

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  TV, Schroeder

  S, Schulze

  J et al, Hilsted

  Basisbog i medicin & kirurgi

  4. utg. 806 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2007. Pris DKK 978

  ISBN 978-87-628-0573-6

  Dette er fjerde utgave av denne danske boken som ble utgitt for første gang i 1998. Den er ment som en enkel innføring i indremedisin og kirurgi og målgruppen er legestudenter i startfasen av sin kliniske praksis. Innledningsvis er det noen korte og viktige kapitler om journalføring, anestesi, væske- og elektrolyttbehandling, ernæring og akuttmedisin. Deretter kommer de mer utfyllende kapitlene om fordøyelsessykdommer, nyre- og urinveier, blod, hjerte og lunge, infeksjon og immunologi, endokrinologi, revmatologi, nevrologi, geriatri, onkologi og ortopedi. Her er det oppdaterte underkapitler om forekomst, patofysiologi, symptomer og funn, undersøkelser, differensialdiagnoser og behandling. Til slutt er det et kapittel om radiologi.

  Boken er rikelig illustrert med gode tegninger, bilder og tabeller. Det er flere nye fargebilder siden forrige utgave. Det danske språket er enkelt å lese for nordmenn.

  Det er lagt mest vekt på de vanligste sykdommene og skadene, noe som er meget fornuftig på dette nivået. Det er behov for en bok som denne, ettersom mye undervisning ved universitetene fokuserer på sjeldne sykdommer. Mange turnusleger har derfor erfart den store forskjellen mellom det som vektlegges i undervisningen og på eksamener og det man møter som daglige oppgaver i det klinisk arbeidet. Jeg anbefaler boken til både studenter, lærere i indremedisin og kirurgi samt til allmennleger. Den vil være nyttig på flere vaktrom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media