Striden ved Blakstad asyl

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Sommeren 1914 gikk Thorvald Dahle (1869 – 1929) av som direktør ved Blakstad asyl. Bakgrunnen var en bitter og langvarig strid, bl.a. med forvalteren ved asylet. «Blakstad-saken» ble rullet opp i sin fulle bredde i en serie med artikler og innlegg i Tidsskriftet i 1915. Saken inneholdt en «overvældende masse av dokumenter og detaljer». Sosialdepartementet måtte sette endelig strek (s. 697).

Hr. Th. Dahles avskedigelse som direktør ved Blakstad asyl.

Som det vil sees, er kommissionen kommet til det resultat, at baade direktøren og forvalteren maa tillægges skylden for det daarlige samarbeide mellem dem. De disciplinære forhold ved asylet synes at ha været mindre gode, og kommissionen antar, at direktøren maa ha en del av skylden derfor. Men skylden maa efter kommissionens mening ogsaa tillægges forvalteren. Den finder det godtgjort, at forvalteren i den senere tid oftere er kommet med nedsættende uttalelser til underordnede funktionærer om direktørens styre. Det er klart, at dette har maattet virke uheldig paa forholdene, og det maa betegnes som meget urigtig, selv om forvalteren har ment at ha ret i sin kritikk. Kommissionen mener, at forvalteren har optraadt paa en hidsig og ubehagelig maate, hvorved samarbeidet er vanskeliggjort. Kommissionen er kommet til den overbevisning, at saaledes som forholdene har utviklet sig ved Blakstad asyl og saaledes som saken nu ligger an, er det for asylets trivsel nødvendig, at dets ledelse overdrages til en ny direktør og at der likeledes ansættes en ny forvalter.

I anledning av de anker, som har været fremført mot direktøren med hensyn til de økonomiske resultater av asylets virksomhet, anfører kommissionen, at de foreliggende opgaver ikke synes at peke i retning av, at asylets drift skulde være uøkonomisk ledet. Om gaardsdriften kan ha git et mindre godt utbytte, kan efter kommissionens mening direktøren i ethvert fald neppe tillægges nogen del av skylden herfor.

Anbefalte artikler