Utvider promilleprogrammet

Guri Spilhaug Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har engasjert seg i utarbeidingen av en ny forskrift mot ruspåvirket kjøring.

Stortinget har vedtatt å endre straffelovens paragraf 53. Det innebærer at promilleprogrammet utvides til også å gjelde annen ruspåvirket kjøring. Justis- og Politidepartementet arbeider nå med en ny forskrift.

Programmet er bygget opp som et behandlingsalternativ til straff, uten at det er definert som behandling. Det inneholder viktige tiltak som har en klar parallell til behandlingsmessige opplegg i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Siden det kan konkurrere med pasientrettigheter personene ellers ville hatt, bør programmet defineres som helsetjeneste, skriver Legeforeningen i et høringssvar. Det er ingen definerte kontrollinstanser i forslaget til forskrift, men hvis programmet defineres som helsetjeneste, vil det komme inn under helsetjenestens vanlige kontroll- og klageinstanser, mener foreningen.

Videre står det i forslaget til forskrift at personundersøkelse alltid skal bli rekvirert av kriminalomsorgen når det kan være aktuelt å dømme noen til programmet mot ruspåvirket kjøring, og at personundersøkelsen da skal utføres av en skikket person. Legeforeningen mener kravet til skikkethet ikke er tilstrekkelig i slike situasjoner. Personer man tror vil ha behov for behandling i form av «narkotikaprogram» må antas å ha helseproblemer av en slik art og alvorlighet at helsepersonell med diagnostisk og behandlingsmessig kompetanse bør gjennomføre slik personundersøkelse. Et slikt kompetansekrav bør fremgå av forskriften, mener Legeforeningen.

Foreningen er uenig i forslaget om at saksbehandlingen kan være muntlig hvis det er nødvendig av tidsmessige årsaker. Avgjørelser skal være etterprøvbare og kvalitetssikret, med full innsynsrett. Det er bare mulig når prosedyrene er skriftlige.

Legeforeningen mener at det må være anledning til å ta stikkprøvekontroll av domfelte, og at kontroller med tanke på rusmiddelbruk ikke bare må tas av helsepersonell, men også vurderes av slikt fagkyndig personell.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/?id=133305

Anbefalte artikler