Kjønnsaspekter ved nyretransplantasjon

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

I Norge utgjør kvinner flertallet av levende givere, men norske fedre er sterkt på banen som nyredonor til barn. Nyre fra kvinnelig donor kan gi bedre overlevelse på sikt.

Cecilia Montgomery Øien. Foto Tore Johnny Olafsen

Dette viser Cecilia Montgomery Øien ved St. Olavs Hospital i avhandlingen Gender aspects in kidney transplantation, utgått fra Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

For de fleste med alvorlig nyresvikt er transplantasjon beste behandling. Hovedproblemet er mangel på organer, derfor er det viktig å identifisere faktorer som kan redusere behovet for ny transplantasjon. Øien har gått gjennom data fra Norsk Nyremedisinsk Register om alle nyretransplantasjoner med levende giver fra perioden 1985 – 2004.

– Det er flest kvinnelige donorer, men det er like mange fedre som mødre som donerer nyre til barn under 30 år. Dette er oppsiktsvekkende når man sammenlikner med andre vestlige land. Man har trodd at det er en fordel å få nyre fra en mann siden menn har større nyrer, men våre studier viser at nyre fra kvinnelig giver gir like bra, kanskje bedre overlevelse på sikt. Økt risiko for akutt avstøtning ser man ikke før donor er over 65 år, sier Øien.

Kvinner har lavere risiko for hjerte- og karsykdom enn menn på samme alder, men etter nyretransplantasjon forsvinner denne «kvinnefordelen». Dette er vist i en posthocanalyse av en randomisert klinisk studie der man undersøkte effekten av kolesterolsenkende behandling på sykelighet og dødelighet av hjerte- og karsykdom. Derfor bør nyretransplanterte kvinner få samme forebyggende behandling som menn.

Øien disputerte for Ph.D.-graden 14.12. 2007.


Mammografitetthet: Måles på røntgenbilder og beskriver vevstettheten i brystet.

Insulinliknende vekstfaktor-1 (IGF-1): Peptid som likner på insulin. Blir produsert i leveren og andre vev ved stimulering av veksthormonet. IGF-1 stimulerer til lengdevekst i knokler.

Anbefalte artikler