Lite vellykket om hjerne og emosjoner

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jensen, TW

  Skov, M

  Følelser og kognition

  299 s, tab, ill. København: Museum Tusculanums Forlag, 2007. Pris DKK 275

  ISBN 978-87-635-0584-0

  Denne utgivelsen består av 12 selvstendige kapitler skrevet av danske forskere og forskerstudenter. Den første delen (seks kapitler) har tittelen Følelsernes neurobiologi, den andre heter Følelser og kognisjon i menneskelig adfærd. Kapitlene i første del har titler som Vurdering, reaktion og kontroll: Emotionssystemets funktion, Emotioner og følelser i menneskehjernen og Emotioner og transmittersystemer, andre del omfatter titler som Følelser og æstetik, Antonio Damasios bevissthetsteori og Følelser og kognition i film.

  Ifølge forordet skal man vise at følelser spiller en avgjørende rolle for mange former for atferd som tidligere gjerne ble klassifisert som kognitiv. I tillegg har forfatterne ambisjon om å bidra til diskusjonen «... om hvorvidt hjerneforskningen overhodet kan bidrage til en forståelse av menneskelig adfærd». De har altså et budskap og en slags hypotese – de ønsker å få leseren til å se hvordan følelser virker inn på menneskelig atferd og gi innsikt i hvordan dette kan relateres til prosesser i hjernen. Problemstillingene er på ett nivå uhyre komplekse, på et annet ganske trivielle – det er for eksempel ikke akkurat ny innsikt at det meste av menneskers tenkning og «rasjonelle» handlinger påvirkes av følelser. Men nærmere analyse av hvordan dette samspillet skjer og utforskning av hvilke prosesser i hjernen som ligger til grunn, er langt fra trivielt å utforske eller lett å formidle.

  Det er selvsagt at måten stoffet formidles på, må bestemmes av hvilken målgruppe man henvender seg til. Derfor er det påfallende at det i forordet ikke sies noe om målgruppen. Etter hvert kommer det riktignok frem – uten at det sies eksplisitt – at fagfolk innen humaniora i alle fall er én målgruppe. Det virker som om forfatterne mener (s. 28) at den humanistiske forskningen trenger å tilføres et biologisk (inklusive evolusjonistisk) perspektiv. Dette synspunktet blir imidlertid i stor grad stående som en påstand fordi det ikke blir utdypet og drøftet. Måten Følelser og kognition er oppbygd og skrevet på gjør den etter min mening lite egnet for lesere uten forkunnskaper innen nevrovitenskapene. Riktignok finnes det en liste med ordforklaringer bakerst, men dette kan ikke kompensere for mangelen på forståelige og fagtermfri beskrivelser av grunnleggende trekk ved nervesystemets oppbygning og virkemåte. Viktige begreper introduseres ofte uten forklaring eller med så kort og utilstrekkelig forklaring at det ikke kan hjelpe en uinnvidd leser nevneverdig. Fremstillingen blir ofte tung og lite sammenhengende, og en del utsagn er merkelig uklare eller upresise.

  Det kan dessverre virke som om forfatterne har vært mer opptatt av å fremlegge en serie forskningsresultater enn å få frem sitt budskap og argumentere for det i en logisk og forståelig form. Samlet sett blir det for mye løst og fast og usammenhengende rundt temaene hjerne, følelser og atferd til at denne boken kan anbefales for humanister med interesse for nervesystemet eller for leger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media