Vitaminstatus ved sykelig fedme

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med sykelig fedme kan ha lave serumnivåer av flere vitaminer sammenliknet med friske personer. Det viser en norsk studie.

  Fedme er forbundet med lave konsentrasjoner av vitamin D i serum. Det er også funnet lavere nivåer av andre vitaminer hos overvektige, men pasienter med uttalt fedme har vært lite undersøkt.

  I en norsk studie har man sammenliknet serum- og blodnivåer av en rekke vitaminer hos 110 pasienter med sykelig fedme og hos 58 friske kontrollpersoner (1). Pasientene hadde signifikant lavere serumnivåer av vitaminene A, B₆, C, D og E enn kontrollpersonene, mens blodnivåer av vitaminene B₁ og B₂ ikke var lavere hos pasientene. Funnene gjaldt for både kvinner og menn.

  – Vi har ikke funnet kliniske mangeltilstander, men lave serumnivåer. Resultatene kan forklares av mer enn bare livsstil og kosthold. Pasienter med uttalt fedme har ofte subklinisk inflammasjon, og nyere forskning viser at inflammasjon er assosiert med lave serumnivåer av flere vitaminer, uten at det nødvendigvis er lave konsentrasjoner intracellulært, sier stipendiat Erlend T. Aasheim, studiens førsteforfatter.

  – Pasienter med sykelig fedme behandles i økende grad med fedmekirurgi både internasjonalt og i Norge. Våre funn understreker betydningen av å ta preoperativ vitaminstatus med i betraktningen når man vurderer risikoen for mangeltilstander etter slike inngrep, sier Aasheim.

  Artikkelen ble publisert i februarutgaven 2008 av American Journal of Clinical Nutrition (www.ajcn.org), som er det høyest rangerte tidsskriftet innen klinisk ernæring

  Ordforklaringer

  Vitamin: Organisk forbindelse som er essensiell for normal cellefunksjon og vekst, og som kroppen ikke kan syntetisere selv i tilstrekkelig grad.

  Sykelig fedme: Kroppsmasseindeks (BMI, kg/m²) over 40, eller over 35 ved samtidig alvorlig fedmerelatert sykdom.

  Fedmeoperasjon (bariatrisk kirurgi): Kirurgisk inngrep som induserer vektreduksjon ved begrensing av magesekkens volum og/eller bypass av deler av tynntarmen. Den hyppigst utførte fedmeoperasjonen i Norge er laparoskopisk gastrisk bypass, som kombinerer disse to prinsippene (1).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media