Forskning på overvekt

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Vitaminstatus før og etter vektreduserende behandling er tema for et doktorgradsprosjekt ved Aker universitetssykehus.

Flere studier har vist at vitaminmangel etter fedmeoperasjon kan gi kliniske komplikasjoner, men det finnes ikke standardiserte retningslinjer for hvilke tilskudd man bør anbefale pasientene etter operasjon, eller for hvilke vitaminprøver som bør tas på hvilke tidspunkter. Norske pasienter kan derfor gis ulik oppfølging, selv om de har fått utført samme inngrep.

For å vurdere risikoen for mangeltil-stander etter inngrepene trengs kontrollerte studier hvor vitaminnivåer undersøkes også før behandlingen startes. Slike studier utføres ved Aker universitetssykehus i samarbeid med Sahlgrenska Universitetssjukhuset og Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold. Pasientene undersøkes før og etter fedmeoperasjon og livsstilsbehandling.


Vitamin: Organisk forbindelse som er essensiell for normal cellefunksjon og vekst, og som kroppen ikke kan syntetisere selv i tilstrekkelig grad.

Sykelig fedme: Kroppsmasseindeks (BMI, kg/m²) over 40, eller over 35 ved samtidig alvorlig fedmerelatert sykdom.

Fedmeoperasjon (bariatrisk kirurgi): Kirurgisk inngrep som induserer vektreduksjon ved begrensing av magesekkens volum og/eller bypass av deler av tynntarmen. Den hyppigst utførte fedmeoperasjonen i Norge er laparoskopisk gastrisk bypass, som kombinerer disse to prinsippene (1).

Anbefalte artikler