Selektiv publisering av positive resultater

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Mange kliniske studier av antidepressive legemidler blir aldri publisert i vitenskapelige tidsskrifter. Dette gjelder særlig studier med negative resultater.

Selektiv publisering av kliniske studier kan føre til urealistiske estimater av legemidlers effekt. Amerikanske forskere har nå undersøkt data fra det amerikanske legemiddelverket (FDA) som omfattet 12 antidepressiver og over 12 500 pasienter (1).

Forskerne sammenliknet dataene med publiserte resultater. Blant 74 registrerte studier var 31 % (3 500 pasienter) ikke publisert. 37 studier med positive resultater ble publisert, mens én ikke var det. Studier som hadde negative eller uklare resultater var, med tre unntak, ikke publisert (22 studier) eller publisert på en måte som ga inntrykk av et positivt utfall (11 studier). Ut fra den publiserte litteraturen var 94 % av studiene positive, mens FDA-dataene viste at bare 51 % av studiene hadde positive resultater.

– Antidepressive legemidler virker, men effekten er antakelig overdrevet, sier forsker Jørgen G. Bramness ved Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Vi vet fra før at det foregår en selektiv publisering (2). Industrifinansiert forskning er selve basisen for vår kliniske virksomhet. Det er meget uheldig at det foregår en bevisst utvelgelse av studier til publisering, forsetter han.

– Artikkelen omhandler bare effektstørrelsen og ikke bivirkninger. Hvordan det er med sikkerheten, vet vi ikke ennå. Man skulle tro at industrien hadde lært av Vioxx-skandalen, men det ser ikke slik ut. Dette viser at vi trenger god offentlig finansiert forskning både på utprøvning av legemidler og på kunnskapsoppsummeringer av god kvalitet, sier han.

Anbefalte artikler