()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er sammenheng mellom kardiovaskulær risikoprofil før svangerskapet og barnets fødselsvekt. Det viser en ny norsk studie.

  Fødselsvekt er forbundet med risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet. Norske forskere utfordrer nå synet om at dette kan tilskrives forhold i fosterlivet (1). En alternativ forklaring er at det kan skyldes familiære forhold, dvs. gener eller felles miljøfaktorer som både er forbundet med fødselsvekt og risiko for hjerte- og karsykdom (2). Hvis kvinners kardiovaskulære risikoprofil før svangerskapet er forbundet med fødselsvekt, vil dette støtte hypotesen om at familiære forhold spiller en rolle.

  Vår studie var basert på en kobling av data fra kvinner som deltok i helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og Medisinsk fødselsregister (1). Den viste at mødre med høyt blodtrykk før konsepsjon tenderte til å føde små barn, mens mødre med høye nivåer av glukose og en ufordelaktig lipidprofil fødte barn med høyere fødselsvekt. Sammenhengen mellom blodtrykk og fødselsvekt ble noe svekket når analysen ble begrenset til mødre uten preeklampsi. Det kan bety at preeklampsi opptrer som en medierende faktor.

  Resultatene viser at vaskulær funksjon og metabolsk profil har ulik innvirkning på svangerskapet og tyder på at både lav og høy fødselsvekt kan være forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom. Studien støtter hypotesen om at sammenhengen mellom fødselsvekt og senere risiko for hjerte- og karsykdom kan være forbundet med familiære forhold, men kan likevel ikke avskrive hypotesen om at forhold i fosterlivet er av betydning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media