Tuberkulosearbeid blant madagassere

Internasjonal medisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  På Madagaskar blir en stor del av arbeidet mot tuberkulose drevet at den lutherske kirkens helseavdeling. På Andranomadio-sykehuset arbeider legene med begrensede ressurser og kan kunsten å improvisere.

  Brev fra Madagaskar

  Den lutherske kirke på Madagaskar eier et sykehus i byen Antsirabe, Andranomadio-sykehuset. Andranomadio betyr rent vann. Sykehuset har en generell medisinsk avdeling, en kirurgisk avdeling, en fødeavdeling, og en tuberkuloseseksjon med noen få senger for diagnostikk og behandling. Sykehuset var tidligere et misjonshospital som nå eies og drives av den gassisk lutherske kirke. Det tekniske utstyret er begrenset til ett røntgenapparat, ett ultralydapparat og ett laboratorium. På sykehusområdet ligger også en øyeklinikk og en tannklinikk.

  Pensjonist og hospitant

  Pensjonist og hospitant

  Høsten 2006 fikk jeg anledning til å hospitere på Andranomadio-sykehuset. Som pensjonist og med erfaring fra tuberkulosearbeid i Norge ønsket jeg å observere dette arbeidet i et fattig land og fikk i løpet av en kort måned et innblikk i arbeidsrutinene for diagnostikk og behandling for tuberkulose. Jeg jobbet sammen med legen som var ansvarlig for tuberkulosearbeidet, men gjorde selv lite selvstendig arbeid; min mangelfulle fransk, som var det språket de fleste legene helst brukte, gjorde det vanskelig å ha kontakt med pasientene. Pasientjournaler var som regel håndskrevne stikkord på fransk. Tilgangen til røntgenundersøkelser og laboratorieprøver var begrenset. Sykehuset hadde avtaler med flere pensjonerte franske leger som kom og jobbet 2 – 3 måneder av gangen på laboratoriet, og gjestende kirurger var hjertelig velkomne i en hardt presset hverdag.

  Andranomadio er et privat sykehus som eies og drives av den gassisk lutherske kirke, og pasientene må betale for alle undersøkelser og medisiner. Men for tuberkulosepasientene er undersøkelser og medisin gratis. Er det nødvendig med undersøkelser for samtidig annen sykdom, må slike undersøkelser betales av pasienten selv. Tuberkulosediagnosen er basert på direkte mikroskopi av oppspytt alene, dvs. funn av syrefaste staver i minst to av tre prøver.

  Et velfungerende tuberkuloseprogram

  Et velfungerende tuberkuloseprogram

  Det er utarbeidet retningslinjer for diagnostikk og behandling og etablert et nasjonalt tuberkuloseprogram, som også omfatter ekstrapulmonal tuberkulose og tuberkulose hos barn. Det finnes skjema for melding av diagnostikk og resultater av behandlingen. Landet er delt inn i regioner med ansvarlige for tuberkulosearbeidet på forskjellige nivåer. Madagaskar, med en befolkning på ca. 17,5 millioner, har ca. 20 000 meldte tuberkulosetilfeller hvert år, noe som tilsvarer en insidens på ca. 180 per 100 000. Dette er minimumstall. Insidensen av tuberkulose i Norge er til sammenlikning ca. fem per 100 000.

  Tuberkulosearbeidet på Andranomadio-sykehuset drives av kirkens helseavdeling, SALFA, som i ti år har hatt et meget velfungerende tuberkuloseprogram, støttet av bl.a. NORAD. De har oppfylt en av de viktigste forutsetninger for et vellykket tuberkulosearbeid: sikker og regelmessig tilgang på legemidler. Mobile team oppsøker og henter inn pasienter som ikke møter frem til behandling, noe som er viktig for å oppnå gode resultater. Prinsippet om direkte observert terapi (DOT) følges i den første intensive behandlingsfasen med bruk av fire legemidler, inkludert rimactan, i to måneder. I oppfølgingsfasen brukes kun to medikamenter, nemlig isoniazid og etambutol. Kontrollprøver av oppspytt tas etter to, fem og åtte måneders behandling. Behandlingsresultatene er gode. Man regner med at bare 5 % av pasientene som behandles av SALFA, ikke fullfører behandlingen, vesentlig mindre enn på landsbasis.

  Resistens overfor antituberkuløse legemidler er foreløpig ikke noe stort problem på Madagaskar; det samme gjelder hivinfeksjon. Men bevisstheten om sykdommen er stor; overalt langs veier og i TV-program var det store oppslag om hiv/aids.

  Det offentlige tuberkulosearbeidet lider under stor mangel på kvalifisert helsepersonell. De få sykepleierskolene som finnes, har ligget nede i mange år, og det er for få folk til å følge opp behandlingen ute i distriktene. I tillegg til tuberkulose har helsepersonellet også ansvaret for behandlingen av malaria og seksuelt overførbare sykdommer, inkludert hivinfeksjon.

  NORAD-støtten avsluttet

  NORAD-støtten avsluttet

  Støtten fra NORAD til SALFAs tuberkulosearbeid falt bort ved utgangen av 2006, og støtte fra andre finansieringskilder kom først i gang et godt stykke ut i 2007. SALFA har derfor hatt problemer med å holde programmet gående slik de har ønsket. Det tar lang tid å bygge et velfungerende tuberkuloseprogram, men det kan falle sammen i løpet av meget kort tid.

  På Madagaskar møtte jeg leger som jobber hardt nærmest døgnet rundt og uten regler for avspasering. De benytter de ressurser de har og kan kunsten å improvisere. Mest av alt har de respekt for menneskers vilje til å leve og overleve under vanskelige forhold. Menneskene må klare seg i hverdagen uten det sikkerhetsnettet vi har vent oss til i Norge, og som vi tar som en selvfølge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media