Lav kroppsvekt risikofaktor for beinskjørhet

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

Lav kroppsvekt er en viktig risikofaktor for osteoporose og brudd. Særlig eldre kvinner med lav fettmasse er i risikosonen.

Clara Gram Gjesdal. Foto Universitetet i Bergen

Spesielt muskelmassen er viktig for beintetthet, men også fettmasse ser ut til å ha en positiv betydning, særlig hos kvinner. Dette betyr ikke at overvekt har en beskyttende effekt, men heller at lav fettmasse er en risikofaktor.

I sin doktoravhandling, Epidemiologic studies of osteoporosis in Hordaland. Issues related to body composition and B-vitamins, undersøkte Clara Gram Gjesdal sammenhengen mellom kroppssammensetning, B-vitaminer og beinskjørhet.

Norge ligger på toppen når det gjelder forekomst av osteoporotiske brudd, men årsaken til dette er ukjent. Sammenliknet med referansedata fra USA og Europa, var beintetthet målt i hoften hos denne norske befolkningen noe lavere. Men denne forskjellen er ikke stor nok til alene å forklare den høyere forekomsten av osteoporotiske brudd i Norge.

Studien viser at B-vitamin kan ha betydning for beinhelse, og at det er en negativ sammenheng mellom homocystein og beintetthet.

– Personer med forhøyet homocysteinnivå har høyere risiko for senere å pådra seg lårhalsbrudd enn personer med lavere homocysteinverdier, sier Gjesdal.

Gjesdal disputerte for dr.med.-graden ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen 30.11. 2007.


Homocystein: svovelholdig aminosyre. Økt innhold av denne aminosyren i blodet er assosiert med hjerneslag, venetrombose, infarktsykdom og kan tyde på folatmangel. B-vitamin eller folattilførsel kan redusere homocysteinnivået i blodet.

MMP-2: matriksmetalloproteinase-2. MMP er sinkavhengige enzymer som kan bryte ned alle typer ekstracellulær matriks.

Se oversikt over doktoravhandlinger i seksjonen Oss imellom på side 536

Anbefalte artikler