Trygderegler for leger

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mæland, JG.

  Veileder i trygdemedisin 2007 – 2008

  132 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 225

  ISBN 978 - 82- 05 -37738 -7

  Leger i klinisk praksis, særlig allmennleger, spesialister, rådgivende leger og studenter vil ha glede av denne veilederen. Den gir en fyldig innføring i legens rolle som sakkyndig sett i forhold til det å være behandlende lege, et viktig og vanskelig rollespill for de fleste.

  De viktigste lover og retningslinjer ved sykmelding, rehabilitering, yrkesrettet attføring og uførepensjon gjengis. I dette virvar av regler i stadig forandring kan nok de fleste av oss ha nytte av en veileder. Ikke minst i en tid da myndighetene ønsker funksjonsvurdering tatt i bruk som en viktig metode som supplement til diagnostisering. Veilederen gir oss råd så langt det er mulig etter dagens kunnskap.

  Trygdens regler knyttet til medisinsk behandling, grunnstønad, hjelpestønad, tekniske hjelpemidler, attføringsstønad osv. blir fyldig omhandlet. Både dette kapitlet og det neste om yrkesskade/-sykdom er relativt detaljert. Men ikke desto mindre gir dette mulighet for å slå opp i boken når man er i tvil. Kapitlet om yrkesskade/-sykdom er såpass instruktivt at det nok vil være til nytte også for leger ansatt i trygdeetaten. Mange opplever at regelverket på dette området kan være vanskelig å forstå når man skal behandle slike saker.

  Tabeller og illustrasjoner bidrar til at det juridiske budskapet blir lettere tilgjengelig. En betydelig del av boken er gjengivelse av lovparagrafer, rundskriv og retningslinjer fra Rikstrygdeverket, men utvalget er tilrettelagt for leger og studenter som har behov for et sted å slå opp når de er usikre på regelverket. Et fyldig stikkordsregister hjelper leseren å finne frem til de riktige avsnittene.

  Målgruppen er medisinstudenter og praktiserende leger. Som veileder og oppslagsbok i trygdemedisin vil den være kjærkommen for de fleste. Den er et viktig supplement til andre lærebøker i samfunnsmedisin og sosialmedisin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media