Noe nytt om kognitiv terapi?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stiles, TC

  Lidelsesspesifikk kognitiv terapi

  187 s, tab. ill. Trondheim: Tapir akademisk, 2007. Pris NOK 295

  ISBN 978-82 -519-2145-9

  Denne boken inneholder nyttig kunnskap om behandling av tilstander ikke bare innenfor, men også i «utkanten» av det tradisjonelle psykiatriske spekter. Den er dedikert professor Gunnar K. Götestam, en banebryter i arbeidet med å bringe nyere eksponerende behandlingsformer inn i norsk psykiatri så vel klinisk som forskningsmessig.

  Kognitiv terapi er dokumentert gjennom mange år i litteraturen ved de vanligste psykiske lidelser som angst, depresjon og tvangslidelser. Kapitlene omtaler delvis det samme, men utvider spekteret ved også å beskrive behandlingen av schizofreni, bipolare tilstander, rusmiddelmisbruk og ustabil personlighetsforstyrrelse. For pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse anfører forfatterne at ordinær kognitiv atferdsterapi har vist seg å ha begrenset effekt. De siste årene har imidlertid dialektisk atferdsterapi og skjemafokusert terapi bidratt med viktige behandlingsmessig tilfang for denne pasientkategorien. Behandling av schizofreni med kognitiv atferdsterapi vil for mange fortsatt fortone seg som tvilsomt, og forfatterne er relativt nøkterne i sin behandlingsoptimisme. Mer forskning på større utvalg enn det som er referert i denne boken og en høy grad av individualisering i forhold til den enkelte pasient, vil være påkrevd. Avgjørende for behandling av alle de nevnte spesielle tilstander er, som ved psykologiske behandlingsmetoder generelt, at motivasjon og en viss evne til metarefleksjon er til stede. Dette kunne gjerne vært poengtert tydeligere.

  Det som gjør denne boken interessant er særlig kapitlene om behandling av hypokondri og smertetilstander samt sluttkapitlet om metakognitiv terapi. Smertetilstander kan sies å grense opp mot en av nåtidens «epidemier», myalgisk encefalopati (ME) – på norsk kronisk tretthets/utmattelsessyndrom, en invalidiserende og «mystisk» lidelse som for tiden debatteres mer i mediene enn i faglige fora. I kapitlet om smertetilstander gjennomgås forskning omkring så vel nevrofysiologiske som psykologiske virkningsmekanismer på en omfattende og instruktiv måte. Dette burde være obligatorisk lesing for alle som hevder at den slags tilstander, myalgisk encefalopati inkludert, kun dreier seg om somatiske fenomener. Mental trening for å styrke «metakognitivt modus» (refleksjon) fremfor «objektmodus» (egen sannhet), som omtales i det siste kapitlet, kan åpenbart styre fysiologiske prosesser i langt større grad enn det mange fortsatt vil akseptere. Selv om mental trening ikke er forbeholdt kognitiv atferdsterapi, har det innenfor denne retningen gjennom lengre tid vært satt i system og gjort til gjenstand for forskning mer enn innenfor andre terapiretninger.

  Dette festskrift, som også tar mål av seg til å være en lærebok, er lettlest og pedagogisk tilrettelagt med tabeller og figurer. Det har tiltalende layout og er passe stramt redigert. Fagpersoner vil utvilsomt ha nytte av å oppdatere seg på dette feltet, og boken kan derfor anbefales som en del av den etter hvert rikholdige litteratur som finnes om kognitiv atferdsterapi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media